Úvod

Vitajte

Naša materská škola sa nachádza v centre Stupavy. Má rozsiahly školský dvor, ktorý pozostáva z dvora pre menšie deti, z dvora pre staršie deti, dopravného ihriska a futbalového ihriska.

Školské dvory sú vybavené preliezačkami, pieskoviskami, kolotočom, veľkou trampolínou, hojdačkami, pružinovými hojdačkami a altánkom pre deti.

Budova pozostáva z dvoch pavilónov a z hospodárskej časti budovy. V pavilóne A sa nachádzajú tri triedy so stabilnými spálňami, umyvárne s toaletami, detské šatne, šatňa zamestnancov, kuchyňa, školská jedáleň. V pavilóne B sa nachádzajú dve triedy pre najstaršie deti so stabilnými spálňami, umyvárne s toaletami a detské šatne.

Dvor pre malé deti
Časť dvora pri pavilóne A pre malé deti
Dvor pre veľké deti
Časť dvora pri pavilóne B pre veľké deti

Zápis detí do MŠ

Zápis do Materskej školy na Ružovej 7, 900 31 Stupava na školský rok 2017/2018 na predprimárne vzdelávanie

Termín podávania žiadostí: 13. marca 2017
Miesto podávania žiadostí: riaditeľňa Materskej školy, Ružová 7, 900 31 Stupava
Čas podávania žiadostí: 12:00 – 17:00 hod.

Prijímame deti s nástupom od 04.09.2017.

PODMIENKY PRIJATIA

 1. Dovŕšenie 3. roku dieťaťa.
 2. Vyplnená a lekárom potvrdená žiadosť o prijatie do materskej školy, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
 3. Prednostne sú prijímané deti:
  • ktoré dovŕšili piaty rok veku,
  • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • ktorých súrodenci už navštevujú materskú školu.

Dieťa musí ovládať hygienické návyky a základnú sebaobsluhu.

Neberieme deti s plienkami!

Ak rodičia žiadosť podali v predchádzajúcom roku, treba aktualizovať záujem o umiestnenie dieťaťa do MŠ v deň zápisu!

Výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov, ak sú vytvorené materiálne, personálne a iné podmienky.

Prevezmite si Žiadosť o prijatie do MŠ

V Stupave dňa 08.02.2017

Bc. Monika Snopková, riaditeľka školy

Voľné pracovné miesto

Materská škola, Ružová 7, 900 31 Stupava

V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

Termín nástupu: 01. 09. 2017
Voľné pracovné miesto na dobu určitú do: 30. 06. 2018
   
Kategória: učiteľ
Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)
   
Kvalifikačné predpoklady: Úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy

Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola, Ružová 7, 900 31 Stupava
Kontakt: 0917 405 775, Bc. Monika Snopková
E-mail: ruzovastupava (zavináč) gmail.com

  Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Všetky potrebné doklady zašlite poštou alebo osobne do 13. 05. 2017 na riaditeľstvo materskej školy.

V Stupave 15. 03. 2017
Bc. Monika Snopková, štatutár

Darujte nám dve percentá z dane

Vážení rodičia a priatelia Materskej školy Ružová

V tomto roku je opäť možné poskytnúť 2% z daní fyzických a právnických osôb za kalendárny rok 2016.

Vaše 2% pomôžu správnej veci a urobia radosť

Každý rok máte možnosť pomôcť prostredníctvom 2% z Vami odvedených daní. Mnohí ľudia v obave zo zbytočného papierovania túto možnosť nevyužívajú. Pre našu škôlku – a pre Vaše deti – je to veľká škoda.
Vaša pomoc pre nás vo forme 2% z vašich daní Vás nestojí nič, nám ale veľmi pomôže. Prosíme vás, milí rodičia, aby ste oslovili aj svojich kolegov v práci, či rodinných príslušníkov a tým pomohli svojim deťom.

Tlačivá si môžete stiahnuť alebo Vám ich poskytnú pani učiteľky.

Ďakujeme Vám.

Oznamy