Organizácia

Školné

ŠKOLNÉ je príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním

  Mesto Stupava VZN 6/2016

Platba školného

Školné hradí zákonný zástupca dieťaťa za dva mesiace naraz do 10-teho dňa nepárneho mesiaca v sume 60,- € (suma za mesiac 30,- €). Platbu je možné vykonať úhradou poštovej poukážky na pošte alebo bankovým prevodom, NIE VKLADOM NA ÚČET.

Bankové spojenie

banka: VÚB Banka, a. s.
číslo účtu: 1935368753/0200
IBAN: SK23 0200 0000 0019 3536 8753
Variabilný symbol: na každú platbu lienky-01, motýliky-02, ježkovia-03, zajkovia-04 (nie predškoláci)
Špecifický symbol: podľa mesiacov, napr. za január+február – 0102 (všetky deti)

Zaplatiť školné pomocou Pay by Square

Školská jedáleň

Školská jedáleň poskytuje stravu deťom a zamestnancom školy.

   Mesto Stupava VZN 2/2019

Výška stravného: 1,54 € (desiata 0,38 €, obed 0,90 €, olovrant 0,26 €)

Poplatok za stravu treba uhrádzať najneskôr do 10-teho dňa v stravovacom mesiaci.
Platbu je možné vykonať bankovým prevodom, NIE PRIAMYM VKLADOM NA ÚČET.

Bankové spojenie

banka: VÚB Banka, a. s.
číslo účtu: 2532430457/0200
IBAN: SK16 0200 0000 0025 3243 0457

   Jedálny lístok
Zaplatiť stravné pomocou Pay by Square

Personál

škôlka

 
 

Vedenie škôlky

Riaditeľka školy: Bc. Monika SNOPKOVÁ
Zástupkyňa: Dana LUČIVJANSKÁ

lienky

Lienky

Učiteľky:
Bc. Silvia Grožajová
Petra Volnárová

Trieda 3 – 4-ročných detí sa nachádza na prízemí hlavnej budovy (pavilón A).

motyliky

Motýliky

Učiteľky:
Ing. Daniela Foltýnová
Mgr. Žaneta Danková

Trieda 3,5 – 4-ročných detí sa nachádza na poschodí hlavnej budovy (pavilón A).

jezkovia

Ježkovia

Učiteľky:
Bc. Monika Snopková
Elena Koppová

Trieda 4 – 5-ročných detí sa nachádza na poschodí hlavnej budovy (pavilón A).

zajkovia

Zajkovia

Učiteľky:
Mgr. Janette Muškátová
Darina Hrebeňová

Trieda 5 – 6-ročných detí sa nachádza na prízemí bočnej budovy (pavilón B).

sovicky

Sovičky

Učiteľky:
Dana Lučivjanská
Mgr. Simona Ivanová

Trieda 5 – 6-ročných detí sa nachádza na prízemí bočnej budovy (pavilón B).

jedalen

Jedáleň

Jana SVETLÁKOVÁ (vedúca jedálne)