Organizácia

Školné

ŠKOLNÉ je príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním

  Mesto Stupava VZN 6/2016

Platba školného

Školné hradí zákonný zástupca dieťaťa za dva mesiace naraz do 10-teho dňa nepárneho mesiaca v sume 60,- € (suma za mesiac 30,- €). Platbu je možné vykonať úhradou poštovej poukážky na pošte alebo bankovým prevodom, NIE VKLADOM NA ÚČET.

Bankové spojenie

banka: VÚB Banka, a. s.
číslo účtu: 1935368753/0200
IBAN: SK23 0200 0000 0019 3536 8753
Variabilný symbol: na každú platbu lienky-01, motýliky-02, ježkovia-03, zajkovia-04 (nie predškoláci)
Špecifický symbol: podľa mesiacov, napr. za január+február – 0102 (všetky deti)

Zaplatiť školné pomocou Pay by Square

Školská jedáleň

Školská jedáleň poskytuje stravu deťom a zamestnancom školy.

   Mesto Stupava VZN 2/2019

Výška stravného: 1,54 € (desiata 0,38 €, obed 0,90 €, olovrant 0,26 €)

Poplatok za stravu treba uhrádzať najneskôr do 10-teho dňa v stravovacom mesiaci.
Platbu je možné vykonať bankovým prevodom, NIE PRIAMYM VKLADOM NA ÚČET.

Bankové spojenie

banka: VÚB Banka, a. s.
číslo účtu: 2532430457/0200
IBAN: SK16 0200 0000 0025 3243 0457

   Jedálny lístok
Zaplatiť stravné pomocou Pay by Square

Občianske združenie

OZ Rodičovské združenie pri MŠ ul. Ružová v Stupave

Ružová 7
900 31 Stupava
IČO/SID: 42129931
Právna forma: Občianske združenie

Platby

Do konca októbra 40,- €/dieťa/polrok
Do konca februára 40,- €/dieťa/polrok

Zaplatiť členský príspevok pomocou Pay by Square

Bankové spojenie

banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.
číslo účtu: 189691326/0900
IBAN: SK45 0900 0000 0001 8969 1326

  Vyhlásenie + Potvrdenie o dani z príjmov za rok 2020
Ako boli použité príspevky do OZ za rok 2018-19
Ako boli použité príspevky do OZ za rok 2019-20