Dotácia na stravu detí v MŠ

Vážení rodičia,

z dôvodu zmeny zákona, ktorým sa upravuje dotácia na stravu detí v materskej škole a v základnej škole, Vás žiadame o spoluprácu. Novelou zákona o dotáciách sa končí plošné poskytovanie dotácií na stravu detí v materských školách a v základných školách.
Dotácia bude poskytovaná na dieťa, ktoré:

  1. navštevuje MŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  2. navštevuje MŠ a žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  3. ak dieťa navštevuje posledný ročník MŠ (5- a viac ročné) alebo navštevuje ZŠ a nemá nárok na dotáciu podľa bodov a) alebo b) a ani jeden z rodičov si neuplatnil na dieťa daňový bonus (poberatelia starobného alebo výsluhového dôchodku, poberatelia príspevku na opatrovanie, nezamestnaní vedení v evidencii uchádzačov).

Rodičia, ktorí si chcú uplatniť dotáciu na stravu dieťaťa v MŠ podľa vyššie uvedených bodov, musia na Mestský úrad Stupava v úradných hodinách najneskôr do 10.08.2021 doručiť (tlačivá v prílohe):

  • nový formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu v tejto veci (napr. doklad o príjme) s tým, že v takomto prípade, ak pôjde o dieťa v ŽM, bude oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu od mesiaca september 2021;
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy ŽM, ktoré zašle mestský úrad zákonnému zástupcovi je nevyhnutné bezodkladne predložiť žiadateľovi/zriaďovateľovi školského zariadenia,
  • čestné vyhlásenie (obaja rodičia), že nepoberá na dieťa daňový bonus – ak nie je v hmotnej núdzi a je nad hranicou životného minima (vzor v prílohe).

Bez uvedených dokladov nie je možné žiadať o poskytnutie dotácie na stravu pre dieťa.

Ďakujeme za spoluprácu.

  Info pre žiadateľov
  Čestné vyhlásenie
  Zoznam detí HN ZM bonus
  Zoznam všetkých detí

Revitalizácia areálu v MŠ Ružová

Materská škola má rozsiahly školský dvor, ktorý pozostáva z dvora pre menšie deti, z dvora pre staršie deti, dopravného ihriska a futbalového ihriska.

Školský dvor často využívame na vzdelávací proces, k názornému získavaniu poznatkov, športovým a relaxačným aktivitám. Umožňujeme deťom získavať zručnosti v starostlivosti o životné prostredie, pozorovanie, objavovanie a vnímanie prírody v rôznych ročných obdobiach a prebúdzame u nich emocionálne vnímanie prírody a dôležitosť ochrany životného prostredia.

V areáli bola potrebná revitalizácia pieskovísk, drevených a kovových herných zostáv, na ktorých čas zanechal stopy. Vďaka záujmu a aktívnej pomoci rodičov, zamestnancov a priateľov našej školy sa nám podarilo dať školský dvor do nového šatu. Pri revitalizácií školského dvora priložilo ruku k dielu najmä OZ Rodičovské združenie pri MŠ ul. Ružová v Stupave v spolupráci s materskou školou, ktorého štatutárom je Ing. Eva Mrázová a vypracovala už druhý projekt, na základe ktorého nám mestské zastupiteľstvo Stupava poskytlo dotáciu z rozpočtu mesta Stupava na rok 2020 vo výške 1000 eur na revitalizáciu školského dvora, revitalizáciu trávnika, nákup rastlín a drevín. Počas prerušenia prevádzky materskej školy v mesiaci apríl, máj vykonal školník materskej školy jarnú vertikutáciu, hnojenie, polievanie trávnika a v mesiaci máj pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci materskej školy vykonali výsadbu kvetov, kríkov, drevín do novovybudovanej 23 m skalky pri vstupe do areálu materskej školy, skalky pozdĺž chodníka a veľkých kvetináčov.

Výsledkom je upravený, zelený trávnik, vysadená zeleň, založenie a výsadba skaliek pri vchode do areálu, osadené a vysadené veľké drevené kvetináče, ošetrenie starých drevín presvetľovacím rezom, pripevnená bambusová zástena z bezpečnostných dôvodov a ochrany detí, estetické a kultúrne prostredie, ktoré spríjemňuje celkové prostredie deťom, rodičom a zamestnancom materskej školy.
Ďakujem všetkým, ktorí nezištne venovali čas a energiu našej materskej škole a podieľali sa akýmkoľvek spôsobom na zveľadení nášho školského dvora a tak prispeli k jeho postupnej premene na estetickú a príjemnú súčasť našej materskej školy.

Bc. Monika Snopková, riaditeľka MŠ

záhon

plot

Čaro jesene v Materskej škole Ružová

Po letných prázdninách naša materská škola opäť ožila smiechom malých i veľkých škôlkarov. Začal sa čas nielen výchovno-vzdelávací, ale aj čas pre doplnkové aktivity a podujatia, ktoré aj napriek opatreniam, ktoré, samozrejme, dodržiavame, pani učiteľky pre deti vymýšľajú.
V septembri sme si s deťmi pripomenuli rôznymi zaujímavými aktivitami, rozprávkami, hrami, piesňami a básničkami Svetový deň mlieka. Niektorým našim deťom mlieko spôsobuje problémy, musia ich vylúčiť zo svojho jedálnička a prísun bielkovín a vitamínov nahradiť z iného zdroja. Aj pre týchto našich škôlkarov bol tento deň plný mliečnych aktivít a tešili sa spolu s ostatnými.

V mesiaci október sme privítali jeseň, ku ktorej neodmysliteľne patria farebné dary prírody. Každoročne sa naše deti oboznamujú s týmto ročným obdobím prostredníctvom rôznych tvorivých, zážitkových aktivít a nebolo tomu inak ani tento rok. Nakoľko sa na základe opatrení nekonalo v našom meste Stupava tradičné kultúrne podujatie Dni zelá, na ktorom sa každoročne v rámci spolupráce zapája aj naša materská škola vystavovaním dyňových strašidielok, rozhodli sme sa, že si takú výstavu spravíme v spolupráci s rodičmi na dvore našej škôlky. Výstavu sme v rámci týždennej témy „Čaro jesene“ spojili s akciou pod názvom „Tekvičkový deň“. Doma rodičia spolu s deťmi vytvorili nádherné umelecké diela, ktoré boli okrasou a pýchou našej materskej školy.

Materská škola sa dňa 08.10.2020 zahalila do tajomstva kúziel, hádaniek, prekonávania športových prekážok a súťaží – cesta komínom, farebný neporiadok, chytanie tekvičiek, rozlietané netopiere, tajomný pavúk, spevu a hľadania tekvičkového pokladu. Celá škôlka spolu s deťmi a zamestnancami boli odetí do oranžova, a samozrejme, nezaostávala ani školská jedáleň, ktorá prispôsobila aj jedálny lístok k tomuto dňu.

Bolo to krásne dopoludnie s nezabudnuteľnými zážitkami pre deti. Veľké poďakovanie patrí našim rodičom, najmä šikovným mamičkám, ktoré vytvorili deťom originálne, kreatívne kostýmy, pani učiteľkám, školskej jedálni a pani upratovačkám, ktoré spríjemnili chvíľky v materskej škole deťom.

Bc. Monika Snopková, riaditeľka MŠ

Deň jablka v materskej škole

V stredu 21. októbra 2020 sme v našej materskej škole na Ružovej ulici prežili „Deň jablka“. Našim hlavným cieľom tejto akcie bolo nenásilne a hravým spôsobom podporovať u detí konzumáciu ovocia aj zeleniny, tak dôležitej pre naše zdravie.
Celý deň sa niesol v znamení „jesenného kúzlenia“, ktoré deťom pripomenulo mnohé typické znaky tohto ročného obdobia. Jedným z týchto znakov je aj dozrievanie sladučkých, šťavnatých a voňavých jabĺčok. Deti sa primerane k ich veku oboznámili s prospešnosťou jablka pre ľudské zdravie, s možnosťami jeho spracovania a konzumácie. V jednotlivých vyzdobených triedach našej materskej školy si pani učiteľky pre deti pripravili rozmanité výtvarné, pracovné, ale aj hudobno-pohybové aktivity, ktoré úzko súviseli s týmto ovocím. Dokonca vymýšľali krátke básničky, alebo rozprávky o jabĺčkach. Prostredníctvom týchto aktivít tak deti prežili veľa pekných chvíľ, zábavy aj poučenia.
K týmto našim aktivitám sa pripojili aj tety kuchárky, ktoré pre deti upiekli výborný jablkový koláč. Mamičky detí zase priniesli zopár skvelých receptov na rôzne jablkové dobroty.
Na záver tohto dňa nechýbala prezentácia množstva tvorivých a nápaditých výtvorov jabĺčka z rozmanitého materiálu, ktoré deti pripravili spolu s pani učiteľkami.

Dana Lučivjanská, zástupkyňa MŠ Ružová

Revitalizácia dopravného ihriska

Našej materskej škole sa už pred dvomi rokmi podarilo získať finančný zamestnanecký grant na realizáciu projektu „Náš kamarát zajko Dopraváčik“. Poskytovateľom finančných prostriedkov bola Nadácia ZSE, ktorá sa zamerala na podporu projektov, ktorých cieľom bolo zlepšenie kvality vyučovania.
Keď v tomto roku Nadácia ZSE opäť vyhlásila podmienky na spracovanie projektov na dopravné ihriská, neváhali sme a opäť sa naša materská škola zapojila projektom „Oddychová zóna na dopravnom ihrisku“. Zámerom projektu bolo vybudovanie oddychovej zóny pre deti, vytvorenie príjemného prostredia pre posedenie detí, skvalitnenie podmienok pri získavaní zručností detí na dopravnom ihrisku, upevňovanie poznatkov získaných v triedach pri vzdelávacích aktivitách pomocou umiestnenia obrázkov, didaktických materiálov, dopravných kvízov na magnetickú tabuľu, čo môže deťom uľahčiť lepšie upevnenie dopravných situácií s realizáciu nadobudnutých poznatkov formou zážitkového učenia.
Naše poďakovanie patrí Nadácii ZSE, ktorá podporila náš projekt, Občianskemu združeniu pri MŠ, ktoré sa vo veľkej miere podieľalo na financovaní realizácie oddychovej zóny, rodičom, ktorí nám pri realizácii projektu podali pomocnú ruku vo forme svojpomocne vykonaných prác, pedagogickým zamestnancom, ktorí sa spolupodieľali na vypracovaní a realizácii projektu.
Želáme deťom veľa radostných a šťastných chvíľ na dopravnom ihrisku, aby ich pobyt na cestách v reálnom živote bol čo najviac bezpečný.

Bc. Monika Snopková, riaditeľka materskej školy

Nadacia ZSE

Pre zdravie našich detí

S tým, že dieťa bude občas choré, keď začne chodiť do škôlky, treba rátať. Kým to nepresiahne isté medze, je to v poriadku, detský organizmus si tak buduje imunitu. Možno budete prekvapení, ale na podporu detskej imunity, ochrany zdravia a zníženie chorobnosti na minimum robí MŠ Ružová, Stupava veľa. Niekoľkokrát v priebehu dňa sa upratuje a dezinfikujú sa podlahy. Postieľky sú rozmiestnené podľa predpísaných rozostupov, aby deti neboli príliš blízko seba. Dohliadame na pravidelné umývanie rúk detí, na dostatočný príjem tekutín v školskej jedálni, pitný režim v triedach a počas pobytu detí na školskom dvore prostredníctvom detských fontán napojených na pitnú vodu, strava je vyvážená a pestrá a podľa najnovších pravidiel je jej súčasťou aj čerstvé ovocie a zelenina. Nie všetkým deťom to chutí, ale snažíme sa, aby zjedli aspoň niečo. Každý deň je prevádzaný ranný filter detí, ktorý je jednoduchý, neinvazívny. K tomu treba prirátať pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu a primerané oblečenie. Dôležitou súčasťou je aj primeraná pohybová aktivita, dostatok spánku, otužovanie.
V rámci prevencie a ochrany zdravia detí v našej materskej škole MŠ zakúpila do každej triedy aktívne čističky vzduchu s ionizátorom vzduchu, ktoré sa počas odpočinku detí používajú aj v spálňach. Čistenie prebieha nehlučne, nečistoty, poletavý prach, peľ, alergény, vírusy, baktérie sú zachytené na elektrostatickom filtri.
Toto všetko sú opatrenia na podporu imunity a zníženie chorobnosti, ktoré robí naša materská škola.

Materská škola na Ružovej ulici úspešná vo výtvarnej súťaži

Okresný úrad Malacky vyhlásil v septembri pre školský rok 2018/2019 VI. ročník výtvarnej súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany na tému „Veď aj ja som záchranár“. MŠ Ružová sa do tejto súťaže zapojila a s veľkou radosťou a hrdosťou gratulujeme Adriánkovi Kiripolskému, ktorý v kategórii „MŠ – maľba a kresba“ získal čestné uznanie, ktoré si 30.11.2018 prevzal na Okresnom úrade v Malackách. Ďakujem patrí aj jeho pani učiteľkám z triedy Motýlikov Mgr. Kristínke Maderovej a Aničke Baloghovej.
Bc. Monika Snopková, riaditeľka MŠ