Vyšetrenie detí v CPPPaP

Vážení rodičia,

od 01.04.2020 Centrum pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie Malacky sídli v nových priestoroch na Záhoráckej ulici č. 51, na 1. poschodí v budove UniCredit Bank. Toho času je činnosť CPPPaP pozastavená do odvolania.

Zákonným zástupcom detí odporúčame sledovať oznamy na webovom sídle CPPPaP.

Deti, ktoré boli orientačne vyšetrené v MŠ a bolo im odporučené individuálne vyšetrenie v CPPPaP a máte záujem o odklad školskej dochádzky kontaktujte CPPPaP mailom: pppmalacky@gmail.com.

Tie deti, ktoré neboli vyšetrené, je potrebné, aby ste ich ohľadom možného odkladu kontaktovali tiež na mailovej adrese.

riaditeľka MŠ

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

Vážení rodičia,

v súlade s § 2 ods. 3 písm. b) Všeobecne záväzného naradenia Mesta Stupava č. 2/2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stupava, sa určuje výška príspevku za mesiac marec 2020 sumou 9,- € (vypočítaná alikvótna časť určeného príspevku).

Zákonným zástupcom detí, ktorí uhradili príspevok za mesiace marec a apríl, bude platba vo výške 51,- € (marec: 21,- €, apríl: 30,- €) prenesená do nasledujúceho obdobia, v ktorom sa obnoví prevádzka materskej školy. V prípade, že bude prerušená prevádzka MŠ do konca školského roka 2019/2020, zákonným zástupcom, ktorí uhradili príspevok za mesiace marec a apríl, bude platba prenesená do nasledujúceho školského roka.

Zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktoré bude od septembra predškolákom sa príspevok vráti.

riaditeľka MŠ

Priebeh prijímacieho konania detí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy

Priebeh prijímacieho konania detí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy na školský rok 2020/2021

Zákonným zástupcom podpísané žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa môžu podávať od 01.05.2020 do 15.05.2020

 • e-mailom – ruzovastupava@gmail.com,
 • osobným doručením priamo do poštovej schránky MŠ,
 • elektronickou schránkou.

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať:

 • ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
 • ak zákonní zástupcovia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Vydanie rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ:
Riaditeľka MŠ bude rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ na predprimárne vzdelávanie posielať poštou na korešpondenčnú adresu (uvádzanú v žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ) s adresátom mena a priezviska dieťaťa.
Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľka spravidla do 30.06.2020.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je dostupná na www.msruzovastupava.sk:

   Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ (DOCX)

Kritériá pri prijímaní detí do MŠ:

 • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
 • deti s odloženou školskou dochádzkou,
 • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ostatné podmienky prijímania:
V súlade s § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. sa pri záujme, ktorý prekračuje kapacitné možnosti MŠ prednostne prijímajú deti v tomto poradí:

 1. Súrodenci detí už navštevujúcich danú MŠ.
 2. Zostupne – podľa dátumu narodenia.

 Stupave 27.03.2020

Bc. Monika Snopková
riaditeľka školy

Žiadosti o prijatie do MŠ

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do MŠ budú priebežne doplnené.

Prerušenie prevádzky MŠ

Oznamujeme, že Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, alebo zamestnancov školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

Prerušenie prevádzky MŠ

Oznamujeme zákonným zástupcom, že na základe rozhodnutia Krízového štábu mesta Stupava za účelom vykonania preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu a ním spôsobeného vírusového ochorenia COVID-19 prerušuje prevádzku Materskej školy na ul. Ružová č. 7 od utorka 10.03.2020 do piatka 27.03.2020.

V prípade ďalších nových informácií, opatrení vás budeme informovať.

Ďakujeme za porozumenie.

Bc. Monika Snopková
riaditeľka MŠ

  Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu mesta Stupava dňa 09. marca 2020

  Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu mesta Stupava dňa 13. marca 2020

Zápis do MŠ

Zápis detí do Materskej školy na Ružovej 7, 900 31 Stupava na školský rok 2020/2021 na predprimárne vzdelávanie

Termín podávania žiadostí: 22. apríla 2020
Miesto podávania žiadostí: riaditeľňa Materskej školy, Ružová 7, 900 31 Stupava
Čas podávania žiadostí: 13:00 – 16:30 hod.

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú môže zákonný zástupca podať:

 • osobne,
 • písomne poštou
 • e-mailom.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je dostupná:

 • na webovej stránke MŠ nižšie alebo medzi Tlačivami,
 • v kancelárii riaditeľky MŠ.

Kritériá pri prijímaní detí do MŠ:

 • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
 • deti s odloženou školskou dochádzkou,
 • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ostatné podmienky prijímania:
V súlade s § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. sa pri záujme, ktorý prekračuje kapacitné možnosti MŠ prednostne prijímajú deti v tomto poradí:

 1. súrodenci detí už navštevujúcich danú MŠ.
 2. zostupne – podľa dátumu narodenia.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľka spravidla do 30. 06.

Čo by malo dieťa zvládnuť pred nástupom:

 • základné hygienické návyky (vedieť sa pýtať na potrebu, vedieť sa obslúžiť pri použití WC, umývať si ruky s vyhrnutými rukávmi, nemať plienky, fľašu ani cumlík),
 • základné sebaobslužné návyky (vedieť spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní a prezúvaní s dospelým a samostatne sa čo najviac angažovať),
 • základné stravovacie návyky (vedieť samostatne jesť lyžicou a piť z pohára),
 • základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou,
 • mať kladnú predstavu o tom, čo ho čaká v novom prostredí.

V Stupave 27.02.2020

Bc. Monika Snopková
riaditeľka školy

Prevezmite si Žiadosť o prijatie do MŠ

   Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ (DOCX)

Prerušenie prevádzky MŠ

Oznámenie o prerušení prevádzky Materskej školy na Ružovej ulici č. 7, Stupava.

Materská škola na Ružovej ulici č. 7 v Stupave je na základe rozhodnutia RÚVZ Bratislava uzatvorená pre zvýšený výskyt respiračných ochorení v termíne od 11.02. do 14.02.2020.
Prevádzka materskej školy bude obnovená od 17.02.2020.

Ďakujeme za pochopenie.

Pre zdravie našich detí

S tým, že dieťa bude občas choré, keď začne chodiť do škôlky, treba rátať. Kým to nepresiahne isté medze, je to v poriadku, detský organizmus si tak buduje imunitu. Možno budete prekvapení, ale na podporu detskej imunity, ochrany zdravia a zníženie chorobnosti na minimum robí MŠ Ružová, Stupava veľa. Niekoľkokrát v priebehu dňa sa upratuje a dezinfikujú sa podlahy. Postieľky sú rozmiestnené podľa predpísaných rozostupov, aby deti neboli príliš blízko seba. Dohliadame na pravidelné umývanie rúk detí, na dostatočný príjem tekutín v školskej jedálni, pitný režim v triedach a počas pobytu detí na školskom dvore prostredníctvom detských fontán napojených na pitnú vodu, strava je vyvážená a pestrá a podľa najnovších pravidiel je jej súčasťou aj čerstvé ovocie a zelenina. Nie všetkým deťom to chutí, ale snažíme sa, aby zjedli aspoň niečo. Každý deň je prevádzaný ranný filter detí, ktorý je jednoduchý, neinvazívny. K tomu treba prirátať pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu a primerané oblečenie. Dôležitou súčasťou je aj primeraná pohybová aktivita, dostatok spánku, otužovanie.
V rámci prevencie a ochrany zdravia detí v našej materskej škole MŠ zakúpila do každej triedy aktívne čističky vzduchu s ionizátorom vzduchu, ktoré sa počas odpočinku detí používajú aj v spálňach. Čistenie prebieha nehlučne, nečistoty, poletavý prach, peľ, alergény, vírusy, baktérie sú zachytené na elektrostatickom filtri.
Toto všetko sú opatrenia na podporu imunity a zníženie chorobnosti, ktoré robí naša materská škola.

Materská škola na Ružovej ulici úspešná vo výtvarnej súťaži

Okresný úrad Malacky vyhlásil v septembri pre školský rok 2018/2019 VI. ročník výtvarnej súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany na tému „Veď aj ja som záchranár“. MŠ Ružová sa do tejto súťaže zapojila a s veľkou radosťou a hrdosťou gratulujeme Adriánkovi Kiripolskému, ktorý v kategórii „MŠ – maľba a kresba“ získal čestné uznanie, ktoré si 30.11.2018 prevzal na Okresnom úrade v Malackách. Ďakujem patrí aj jeho pani učiteľkám z triedy Motýlikov Mgr. Kristínke Maderovej a Aničke Baloghovej.
Bc. Monika Snopková, riaditeľka MŠ