Otvorenie materskej školy

Vážení rodičia,

v nadväznosti na zistenie splnenia kritérií (určených rozhodnutím ministra školstva SR) na umiestnenie Vášho dieťaťa do MŠ Ružová 7 na obdobie od 1.6. – 30.6.2020 Vás žiadam o vyplnenie prieskumu a uvedenie pravdivých informácií do 25.05.2020 do 12:00 h na e-mailovú adresu ruzovastupava@gmail.com.

Bc. Monika Snopková,
riaditeľka MŠ

   Dotazník k prieskumu záujmu pre mladšie deti (DOCX)
   Dotazník k prieskumu záujmu pre predškolákov (DOCX)
   ROZHODNUTIE Minister školstva, vedy, výskumu a športu Bratislava 22. mája 2020 Číslo 2020120331-A2110
   USMERNENIE hlavného hygienika k prevádzke škoského stravovania detí v MŠ

Rozhodnutie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v čase mimoriadnej situácie

Rozhodnutie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 (28. 4. 2020)

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu prijímania detí na predprimárne vzdelávanie nasledovne:

Riaditeľka materskej školy rozhodne do 15. júla 2020 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do príslušnej materskej školy, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie.

Zákonný zástupca dieťaťa predloží

 • a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách,
 • b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • c) rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ak ide o taký prípad, bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy.

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt.
Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude prijaté na diagnostický pobyt.

Odklad povinnej školskej dochádzky

Vážení rodičia,

ktorí máte záujem o odklad povinnej školskej dochádzky, pošlite do Centra pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie na e-mail pppmalacky@gmail.com žiadosť o vyšetrenie školskej zrelosti dieťaťa. Do žiadosti uveďte len meno a priezvisko dieťaťa, MŠ, ktorú dieťa navštevuje a telefonický kontakt na rodiča. Toho času nie je povolené vykonávať vyšetrenia, preto až po skončení karanténnych opatrení, Vám bude telefonicky alebo mailom oznámený termín vyšetrenia. Zamestnankyne CPPPaP toho času majú „Home Office“, preto sa nemusíte do CPPPaP dovolať.

Ďakujem Vám za spoluprácu a prajem všetko dobré, hlavne pevné zdravie.

riaditeľka MŠ

Vyšetrenie detí v CPPPaP

Vážení rodičia,

od 01.04.2020 Centrum pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie Malacky sídli v nových priestoroch na Záhoráckej ulici č. 51, na 1. poschodí v budove UniCredit Bank. Toho času je činnosť CPPPaP pozastavená do odvolania.

Zákonným zástupcom detí odporúčame sledovať oznamy na webovom sídle CPPPaP.

Deti, ktoré boli orientačne vyšetrené v MŠ a bolo im odporučené individuálne vyšetrenie v CPPPaP a máte záujem o odklad školskej dochádzky kontaktujte CPPPaP mailom: pppmalacky@gmail.com.

Tie deti, ktoré neboli vyšetrené, je potrebné, aby ste ich ohľadom možného odkladu kontaktovali tiež na mailovej adrese.

riaditeľka MŠ

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

Vážení rodičia,

v súlade s § 2 ods. 3 písm. b) Všeobecne záväzného naradenia Mesta Stupava č. 2/2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stupava, sa určuje výška príspevku za mesiac marec 2020 sumou 9,- € (vypočítaná alikvótna časť určeného príspevku).

Zákonným zástupcom detí, ktorí uhradili príspevok za mesiace marec a apríl, bude platba vo výške 51,- € (marec: 21,- €, apríl: 30,- €) prenesená do nasledujúceho obdobia, v ktorom sa obnoví prevádzka materskej školy. V prípade, že bude prerušená prevádzka MŠ do konca školského roka 2019/2020, zákonným zástupcom, ktorí uhradili príspevok za mesiace marec a apríl, bude platba prenesená do nasledujúceho školského roka.

Zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktoré bude od septembra predškolákom sa príspevok vráti.

riaditeľka MŠ

Priebeh prijímacieho konania detí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy

Priebeh prijímacieho konania detí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy na školský rok 2020/2021

Zákonným zástupcom podpísané žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa môžu podávať od 01.05.2020 do 15.05.2020

 • e-mailom – ruzovastupava@gmail.com,
 • osobným doručením priamo do poštovej schránky MŠ,
 • elektronickou schránkou.

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať:

 • ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
 • ak zákonní zástupcovia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Vydanie rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ:
Riaditeľka MŠ bude rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ na predprimárne vzdelávanie posielať poštou na korešpondenčnú adresu (uvádzanú v žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ) s adresátom mena a priezviska dieťaťa.
Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľka spravidla do 30.06.2020.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je dostupná na www.msruzovastupava.sk:

   Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ (DOCX)

Kritériá pri prijímaní detí do MŠ:

 • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
 • deti s odloženou školskou dochádzkou,
 • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ostatné podmienky prijímania:
V súlade s § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. sa pri záujme, ktorý prekračuje kapacitné možnosti MŠ prednostne prijímajú deti v tomto poradí:

 1. Súrodenci detí už navštevujúcich danú MŠ.
 2. Zostupne – podľa dátumu narodenia.

 Stupave 27.03.2020

Bc. Monika Snopková
riaditeľka školy

Žiadosti o prijatie do MŠ

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do MŠ budú priebežne doplnené.

Prerušenie prevádzky MŠ

Oznamujeme, že Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, alebo zamestnancov školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

Prerušenie prevádzky MŠ

Oznamujeme zákonným zástupcom, že na základe rozhodnutia Krízového štábu mesta Stupava za účelom vykonania preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu a ním spôsobeného vírusového ochorenia COVID-19 prerušuje prevádzku Materskej školy na ul. Ružová č. 7 od utorka 10.03.2020 do piatka 27.03.2020.

V prípade ďalších nových informácií, opatrení vás budeme informovať.

Ďakujeme za porozumenie.

Bc. Monika Snopková
riaditeľka MŠ

  Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu mesta Stupava dňa 09. marca 2020

  Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu mesta Stupava dňa 13. marca 2020

Zápis do MŠ

Zápis detí do Materskej školy na Ružovej 7, 900 31 Stupava na školský rok 2020/2021 na predprimárne vzdelávanie

Termín podávania žiadostí: 22. apríla 2020
Miesto podávania žiadostí: riaditeľňa Materskej školy, Ružová 7, 900 31 Stupava
Čas podávania žiadostí: 13:00 – 16:30 hod.

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú môže zákonný zástupca podať:

 • osobne,
 • písomne poštou
 • e-mailom.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je dostupná:

 • na webovej stránke MŠ nižšie alebo medzi Tlačivami,
 • v kancelárii riaditeľky MŠ.

Kritériá pri prijímaní detí do MŠ:

 • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
 • deti s odloženou školskou dochádzkou,
 • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ostatné podmienky prijímania:
V súlade s § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. sa pri záujme, ktorý prekračuje kapacitné možnosti MŠ prednostne prijímajú deti v tomto poradí:

 1. súrodenci detí už navštevujúcich danú MŠ.
 2. zostupne – podľa dátumu narodenia.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľka spravidla do 30. 06.

Čo by malo dieťa zvládnuť pred nástupom:

 • základné hygienické návyky (vedieť sa pýtať na potrebu, vedieť sa obslúžiť pri použití WC, umývať si ruky s vyhrnutými rukávmi, nemať plienky, fľašu ani cumlík),
 • základné sebaobslužné návyky (vedieť spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní a prezúvaní s dospelým a samostatne sa čo najviac angažovať),
 • základné stravovacie návyky (vedieť samostatne jesť lyžicou a piť z pohára),
 • základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou,
 • mať kladnú predstavu o tom, čo ho čaká v novom prostredí.

V Stupave 27.02.2020

Bc. Monika Snopková
riaditeľka školy

Prevezmite si Žiadosť o prijatie do MŠ

   Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ (DOCX)