Zápis detí do Materskej školy

Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 4. mája 2021.

PRIEBEH PRIJÍMACIEHO KONANIA DETÍ NA PREPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DO MATERSKEJ ŠKOLY

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú môže zákonný zástupca podať:

 • e-mailom: ruzovastupava@gmail.com (doručenie Vašej žiadosti Vám emailom spätne potvrdíme),
 • vhodením do poštovej schránky na budove MŠ,
 • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
 • elektronickým dokumentom, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Žiadosť musí byť podpísaná obidvomi zákonnými zástupcami. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je dostupná:
  Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ 2021/2022

Zákonné podmienky pri prijímaní detí do MŠ:

Na predprimárne vzdelávanie:

 • sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta 2021,
 • deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Povinné preprimárne vzdelávanie po dovŕšení 5. roku veku dieťaťa plní dieťa v materskej škole, v ktorej spádovej oblasti má trvalý pobyt.

Deti, ktoré navštevujú materskú školu pred dovŕšením veku, od ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné, pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní v príslušnej materskej škole.

Spádové oblasti pre MŠ Ružová v Stupave:
Bernolákova, Bočná, Čakanková, Dlhá 11 – 61, 8 – 60, Fándlyho, Hlavná 59 – 99, 52 – 94 A, Konvalinková, Kosatcová, Krátka, Krajná, Ľanová, M. Benku, Malý Háj, Marianska 33 – 71, 34 – 86, Mierová, Na aleji, Na Dieloch, Na Pekárkach, Na stráni, Na vrchnú horu, Nevädzová, Pri kríži, Púpavová, Robotnícka, Rovná, Ružová, Sadová, Sama Tomášika, Sládkovičova, Slnečná, Spojná, Stredná, Stromová, Školská, Veterná, Veternicová, Vinohradská 23 – 35, 18 – 22, Wolkerova, Zadná, Zvončeková, Železničná.

Ostatné podmienky prijímania:

Pri záujme, ktorý prekračuje kapacitné možnosti MŠ sa prednostne prijímajú deti v tomto poradí:

 • Súrodenci detí už navštevujúcich danú MŠ, ktorí dovŕšili tretí rok do 31. 08. 2021.
 • Zostupne podľa dátumu narodenia.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si zákonný zástupca dieťaťa prevezme osobne alebo poštou najneskôr do 15. 06. 2021.

Čo by malo dieťa zvládnuť pred nástupom:

 • základné hygienické návyky (vedieť sa pýtať na potrebu, vedieť sa obslúžiť pri použití WC, umývať si ruky s vyhrnutými rukávmi, nemať plienky, fľašu ani cumlík),
 • základné sebaobslužné návyky (vedieť spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní a prezúvaní s dospelým a samostatne sa čo najviac angažovať),
 • základné stravovacie návyky (vedieť samostatne jesť lyžicou a piť z pohára),
 • základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou,
 • mať kladnú predstavu o tom, čo ho čaká v novom prostredí.

V Stupave, 14. 04. 2021
Bc. Monika Snopková, riaditeľka MŠ

Prevádzka MŠ od 22.03.2021

Vážení rodičia,

od 22. marca 2021 sa obnovuje prezenčná prevádzka MŠ pre všetky deti.

Rodič je povinný pri nástupe dieťaťa do MŠ v pondelok 22. marca 2021:

 • preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 3 mesiace alebo rodičia, ktorí sú po druhom očkovaní s následnou 14-dňovou lehotou;
 • odovzdať Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov;
 • vstupovať do areálu a budovy MŠ len s prekrytím horných dýchacích ciest;
 • dezinfikovať ruky pri vstupe do budovy;
 • v šatni a na školskom dvore sa zdržiavať len nevyhnutný čas, potrebný na prezlečenie, odovzdanie a po obede prevzatie dieťaťa;
 • dieťaťu umiestniť do skrinky rúška 2 ks (dodržiavať hygienu rúška – pravidelná výmena);
 • dodržiavať prísny zákaz nosenia akýchkoľvek hračiek, predmetov a jedla.

Pre osoby, ktoré nedisponujú negatívnym výsledkom testu na COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 3 mesiace a potvrdením o druhom očkovaní s následnou 14-dňovou lehotou, platí s okamžitou platnosťou zákaz vstupu do areálu Materskej školy.

Prosím rodičov o mimoriadne zodpovedný prístup a dodržiavanie daných pokynov v záujme ochrany zdravia detí a zamestnancov školy.

Ďakujem rodičom, ktorí sa správajú zodpovedne.

Prajem Vám aj všetkým deťom úspešný nástup do MŠ.

Sledujte pravidelne aktualizácie zverejňované na našej webovej stránke.

riaditeľka MŠ

  Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

Pomôžte nám darovaním 2 % zo zaplatenej dane zo mzdy

Vážení rodičia a priatelia MŠ Ružová,

pomôžte nám skvalitniť výchovno–vzdelávací proces na našej škole, skvalitniť vybavenie a skrášliť prostredie, v ktorom vyrastajú Vaše deti darovaním 2 % zo zaplatenej dane zo mzdy.
Zákon Vám umožňuje darovať 2 % z Vašich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je naše OZ Rodičovské združenie pri MŠ ul. Ružová v Stupave.
Vaše 2 % pre našu školu znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.
Prosíme, oslovte aj svojich priateľov a známych o darovanie 2 % zaplatenej dane zo mzdy.
Uvedené tlačivá si môžete stiahnuť z našej internetovej stránky v sekcii Organizácia – Občianske združenie.

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie. Na našom tlačive sú údaje o prijímateľovi už vyplnené.
Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo ich odovzdajte v materskej škole.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) dane v prospech 1 prijímateľa.

Právnická osoba
V daňovom priznaní v časti IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) dane v prospech 1 prijímateľa. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na riaditeľku materskej školy.

Poukázať 2 % z daní môžu nielen rodičia, ale všetci, ktorí chcú podporiť našu materskú školu.

Za Vašu podporu a priazeň Vám všetkým ďakujeme!

  Vyhlásenie + Potvrdenie o dani z príjmov za rok 2020

Oznam pre rodičov predškolákov z CPPPaP Malacky

Vážení rodičia predškolákov,
vzhľadom na aktuálnu situáciu je málo pravdepodobné, že tento školský rok budeme realizovať plošné orientačné vyšetrenie školskej pripravenosti detí navštevujúcich predškolský ročník.

Ak si nie ste istí, či by vaše dieťa malo v septembri nastúpiť do školy, prípadne pani učiteľky odporúčajú, aby vaše dieťa ešte navštevovalo jeden rok materskú školu, postup je nasledovný:

 • napíšte správu, že máte záujem o vyšetrenie školskej pripravenosti vášho dieťaťa na mailovú adresu nášho centra: pppmalacky@gmail.com
 • dostanete odpoveď s dotazníkom, ktorý treba vyplniť a doručiť naspäť
 • po tom, ako budeme pracovať priamo s deťmi, vás budeme kontaktovať a dohodneme si termín vyšetrenia
 • ak CPPPaP odporučí, aby vaše dieťa pokračovalo v plnení povinného predškolského vzdelávania, potrebujete aj písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
 • písomný súhlas z centra, písomný súhlas lekárky a vašu žiadosť o pokračovanie povinného predškolského vzdelávania je potrebné odovzdať materskej škole, ktorú dieťa navštevuje
 • ak nemáte záujem, aby dieťa nastúpilo v septembri do školy a zároveň ani, aby dieťa navštevovalo kmeňovú materskú školu, je potrebné požiadať vedenie materskej školy o povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa, bližšie informácie vám v tomto prípade poskytne materská škola, prípadne naše centrum
 • psychologické vyšetrenie školskej pripravenosti nie je povinné, ak máte šikovné dieťa, ktoré je pripravené na vstup do školy, nie je dôvod zaťažovať ho zbytočným vyšetrením, v septembri podľa školského zákona nastúpi do školy
 • ak si nie ste istí, odporúčame spýtať sa pani učiteľky, či je potrebné, aby vaše dieťa bolo vyšetrené

Vážení rodičia,
nakoľko od septembra 2021 môžu rodičia materskú školu požiadať aj o prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré k 31. augustu 2021 nedovŕšilo piaty rok veku (ide o deti narodené od septembra 2016 a neskôr – ktorým „zle vychádzajú roky“) a k žiadosti o prijatie takéhoto dieťaťa je rodič povinný priložiť aj súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dávame do pozornosti nasledujúce informácie.

Ak si myslíte, že je vaše dieťa natoľko šikovné, že by malo predčasne v septembri nastúpiť do predškolského ročníka, prípadne pani učiteľky odporúčajú, aby vaše dieťa nastúpilo o rok skôr do predškolského ročníka a potom možno o rok skôr do školy, postup je nasledovný:

 • napíšte správu, že máte záujem o psychologické vyšetrenie vášho dieťaťa na mailovú adresu nášho centra: pppmalacky@gmail.com
 • dostanete odpoveď s dotazníkom pre rodiča a materskú školu, jeden vyplnia rodičia a druhý požiadajú vyplniť materskú školu – oba nám treba doručiť naspäť
 • po tom, ako sa obnoví priama činnosť CPPPaP, vás budeme kontaktovať a dohodneme si termín vyšetrenia (vyšetrenie je náročné, pozostáva z dvoch častí). Odporúčame sledovať oznam o obnove činnosti CPPPaP na našej stránke na facebooku alebo na www.cpppapma.sk.
 • ak CPPPaP odporučí, aby vaše dieťa bolo prijaté na povinné predškolské vzdelávanie (to znamená, že bude dieťa nadpriemerné vo všetkých oblastiach, aby mohlo preskočiť jeden kalendárny rok), potrebujete aj písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
 • písomný súhlas z centra, písomný súhlas detského lekára a vašu žiadosť o prijatie na povinné predškolské vzdelávanie je potrebné odovzdať materskej škole, ktorú dieťa navštevuje
 • po absolvovaní povinného predškolského vzdelávania je potrebné opätovne absolvovať psychologické vyšetrenie kvôli predčasnému zaškoleniu do základnej školy (ak dieťa splní požiadavky na predčasné „zaškolenie“ do predškolského ročníka do materskej školy, neznamená to, že o rok pôjde automaticky skôr do školy)

Ak potrebujete bližšie informácie, nie ste si istí, či máte žiadať o individuálne vyšetrenie školskej pripravenosti, kontaktujte nás na mailovú adresu: pppmalacky@gmail.com

Milí rodičia, venujte oznamom maximálnu pozornosť.

Ďakujeme za spoluprácu

Online prednáška „Ako pripraviť dieťa na vstup do školy“

Milí rodičia detí navštevujúcich predškolský ročník materskej školy,

máte možnosť zúčastniť sa online prednášky na tému „Ako pripraviť dieťa na vstup do školy“, nakoľko je vzhľadom na aktuálnu situáciu nemožné realizovať ju osobne v priestoroch materskej školy.
Online prednáška sa bude konať v stredu 03.02.2021 cez Teams. So psychologičkami z Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Malacky sa porozprávate o školskej pripravenosti, o priebehu vyšetrenia predškolských detí, o tom, ako postupovať, ak si nie ste istí, či je dieťa pripravené na vstup do školy.

Svoj záujem nahláste na mailovú adresu: pppmalacky@gmail.com.

Ďakujem.

riaditeľka MŠ

Revitalizácia areálu v MŠ Ružová

Materská škola má rozsiahly školský dvor, ktorý pozostáva z dvora pre menšie deti, z dvora pre staršie deti, dopravného ihriska a futbalového ihriska.

Školský dvor často využívame na vzdelávací proces, k názornému získavaniu poznatkov, športovým a relaxačným aktivitám. Umožňujeme deťom získavať zručnosti v starostlivosti o životné prostredie, pozorovanie, objavovanie a vnímanie prírody v rôznych ročných obdobiach a prebúdzame u nich emocionálne vnímanie prírody a dôležitosť ochrany životného prostredia.

V areáli bola potrebná revitalizácia pieskovísk, drevených a kovových herných zostáv, na ktorých čas zanechal stopy. Vďaka záujmu a aktívnej pomoci rodičov, zamestnancov a priateľov našej školy sa nám podarilo dať školský dvor do nového šatu. Pri revitalizácií školského dvora priložilo ruku k dielu najmä OZ Rodičovské združenie pri MŠ ul. Ružová v Stupave v spolupráci s materskou školou, ktorého štatutárom je Ing. Eva Mrázová a vypracovala už druhý projekt, na základe ktorého nám mestské zastupiteľstvo Stupava poskytlo dotáciu z rozpočtu mesta Stupava na rok 2020 vo výške 1000 eur na revitalizáciu školského dvora, revitalizáciu trávnika, nákup rastlín a drevín. Počas prerušenia prevádzky materskej školy v mesiaci apríl, máj vykonal školník materskej školy jarnú vertikutáciu, hnojenie, polievanie trávnika a v mesiaci máj pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci materskej školy vykonali výsadbu kvetov, kríkov, drevín do novovybudovanej 23 m skalky pri vstupe do areálu materskej školy, skalky pozdĺž chodníka a veľkých kvetináčov.

Výsledkom je upravený, zelený trávnik, vysadená zeleň, založenie a výsadba skaliek pri vchode do areálu, osadené a vysadené veľké drevené kvetináče, ošetrenie starých drevín presvetľovacím rezom, pripevnená bambusová zástena z bezpečnostných dôvodov a ochrany detí, estetické a kultúrne prostredie, ktoré spríjemňuje celkové prostredie deťom, rodičom a zamestnancom materskej školy.
Ďakujem všetkým, ktorí nezištne venovali čas a energiu našej materskej škole a podieľali sa akýmkoľvek spôsobom na zveľadení nášho školského dvora a tak prispeli k jeho postupnej premene na estetickú a príjemnú súčasť našej materskej školy.

Bc. Monika Snopková, riaditeľka MŠ

záhon

plot

Čaro jesene v Materskej škole Ružová

Po letných prázdninách naša materská škola opäť ožila smiechom malých i veľkých škôlkarov. Začal sa čas nielen výchovno-vzdelávací, ale aj čas pre doplnkové aktivity a podujatia, ktoré aj napriek opatreniam, ktoré, samozrejme, dodržiavame, pani učiteľky pre deti vymýšľajú.
V septembri sme si s deťmi pripomenuli rôznymi zaujímavými aktivitami, rozprávkami, hrami, piesňami a básničkami Svetový deň mlieka. Niektorým našim deťom mlieko spôsobuje problémy, musia ich vylúčiť zo svojho jedálnička a prísun bielkovín a vitamínov nahradiť z iného zdroja. Aj pre týchto našich škôlkarov bol tento deň plný mliečnych aktivít a tešili sa spolu s ostatnými.

V mesiaci október sme privítali jeseň, ku ktorej neodmysliteľne patria farebné dary prírody. Každoročne sa naše deti oboznamujú s týmto ročným obdobím prostredníctvom rôznych tvorivých, zážitkových aktivít a nebolo tomu inak ani tento rok. Nakoľko sa na základe opatrení nekonalo v našom meste Stupava tradičné kultúrne podujatie Dni zelá, na ktorom sa každoročne v rámci spolupráce zapája aj naša materská škola vystavovaním dyňových strašidielok, rozhodli sme sa, že si takú výstavu spravíme v spolupráci s rodičmi na dvore našej škôlky. Výstavu sme v rámci týždennej témy „Čaro jesene“ spojili s akciou pod názvom „Tekvičkový deň“. Doma rodičia spolu s deťmi vytvorili nádherné umelecké diela, ktoré boli okrasou a pýchou našej materskej školy.

Materská škola sa dňa 08.10.2020 zahalila do tajomstva kúziel, hádaniek, prekonávania športových prekážok a súťaží – cesta komínom, farebný neporiadok, chytanie tekvičiek, rozlietané netopiere, tajomný pavúk, spevu a hľadania tekvičkového pokladu. Celá škôlka spolu s deťmi a zamestnancami boli odetí do oranžova, a samozrejme, nezaostávala ani školská jedáleň, ktorá prispôsobila aj jedálny lístok k tomuto dňu.

Bolo to krásne dopoludnie s nezabudnuteľnými zážitkami pre deti. Veľké poďakovanie patrí našim rodičom, najmä šikovným mamičkám, ktoré vytvorili deťom originálne, kreatívne kostýmy, pani učiteľkám, školskej jedálni a pani upratovačkám, ktoré spríjemnili chvíľky v materskej škole deťom.

Bc. Monika Snopková, riaditeľka MŠ

Deň jablka v materskej škole

V stredu 21. októbra 2020 sme v našej materskej škole na Ružovej ulici prežili „Deň jablka“. Našim hlavným cieľom tejto akcie bolo nenásilne a hravým spôsobom podporovať u detí konzumáciu ovocia aj zeleniny, tak dôležitej pre naše zdravie.
Celý deň sa niesol v znamení „jesenného kúzlenia“, ktoré deťom pripomenulo mnohé typické znaky tohto ročného obdobia. Jedným z týchto znakov je aj dozrievanie sladučkých, šťavnatých a voňavých jabĺčok. Deti sa primerane k ich veku oboznámili s prospešnosťou jablka pre ľudské zdravie, s možnosťami jeho spracovania a konzumácie. V jednotlivých vyzdobených triedach našej materskej školy si pani učiteľky pre deti pripravili rozmanité výtvarné, pracovné, ale aj hudobno-pohybové aktivity, ktoré úzko súviseli s týmto ovocím. Dokonca vymýšľali krátke básničky, alebo rozprávky o jabĺčkach. Prostredníctvom týchto aktivít tak deti prežili veľa pekných chvíľ, zábavy aj poučenia.
K týmto našim aktivitám sa pripojili aj tety kuchárky, ktoré pre deti upiekli výborný jablkový koláč. Mamičky detí zase priniesli zopár skvelých receptov na rôzne jablkové dobroty.
Na záver tohto dňa nechýbala prezentácia množstva tvorivých a nápaditých výtvorov jabĺčka z rozmanitého materiálu, ktoré deti pripravili spolu s pani učiteľkami.

Dana Lučivjanská, zástupkyňa MŠ Ružová

Revitalizácia dopravného ihriska

Našej materskej škole sa už pred dvomi rokmi podarilo získať finančný zamestnanecký grant na realizáciu projektu „Náš kamarát zajko Dopraváčik“. Poskytovateľom finančných prostriedkov bola Nadácia ZSE, ktorá sa zamerala na podporu projektov, ktorých cieľom bolo zlepšenie kvality vyučovania.
Keď v tomto roku Nadácia ZSE opäť vyhlásila podmienky na spracovanie projektov na dopravné ihriská, neváhali sme a opäť sa naša materská škola zapojila projektom „Oddychová zóna na dopravnom ihrisku“. Zámerom projektu bolo vybudovanie oddychovej zóny pre deti, vytvorenie príjemného prostredia pre posedenie detí, skvalitnenie podmienok pri získavaní zručností detí na dopravnom ihrisku, upevňovanie poznatkov získaných v triedach pri vzdelávacích aktivitách pomocou umiestnenia obrázkov, didaktických materiálov, dopravných kvízov na magnetickú tabuľu, čo môže deťom uľahčiť lepšie upevnenie dopravných situácií s realizáciu nadobudnutých poznatkov formou zážitkového učenia.
Naše poďakovanie patrí Nadácii ZSE, ktorá podporila náš projekt, Občianskemu združeniu pri MŠ, ktoré sa vo veľkej miere podieľalo na financovaní realizácie oddychovej zóny, rodičom, ktorí nám pri realizácii projektu podali pomocnú ruku vo forme svojpomocne vykonaných prác, pedagogickým zamestnancom, ktorí sa spolupodieľali na vypracovaní a realizácii projektu.
Želáme deťom veľa radostných a šťastných chvíľ na dopravnom ihrisku, aby ich pobyt na cestách v reálnom živote bol čo najviac bezpečný.

Bc. Monika Snopková, riaditeľka materskej školy

Nadacia ZSE

Pre zdravie našich detí

S tým, že dieťa bude občas choré, keď začne chodiť do škôlky, treba rátať. Kým to nepresiahne isté medze, je to v poriadku, detský organizmus si tak buduje imunitu. Možno budete prekvapení, ale na podporu detskej imunity, ochrany zdravia a zníženie chorobnosti na minimum robí MŠ Ružová, Stupava veľa. Niekoľkokrát v priebehu dňa sa upratuje a dezinfikujú sa podlahy. Postieľky sú rozmiestnené podľa predpísaných rozostupov, aby deti neboli príliš blízko seba. Dohliadame na pravidelné umývanie rúk detí, na dostatočný príjem tekutín v školskej jedálni, pitný režim v triedach a počas pobytu detí na školskom dvore prostredníctvom detských fontán napojených na pitnú vodu, strava je vyvážená a pestrá a podľa najnovších pravidiel je jej súčasťou aj čerstvé ovocie a zelenina. Nie všetkým deťom to chutí, ale snažíme sa, aby zjedli aspoň niečo. Každý deň je prevádzaný ranný filter detí, ktorý je jednoduchý, neinvazívny. K tomu treba prirátať pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu a primerané oblečenie. Dôležitou súčasťou je aj primeraná pohybová aktivita, dostatok spánku, otužovanie.
V rámci prevencie a ochrany zdravia detí v našej materskej škole MŠ zakúpila do každej triedy aktívne čističky vzduchu s ionizátorom vzduchu, ktoré sa počas odpočinku detí používajú aj v spálňach. Čistenie prebieha nehlučne, nečistoty, poletavý prach, peľ, alergény, vírusy, baktérie sú zachytené na elektrostatickom filtri.
Toto všetko sú opatrenia na podporu imunity a zníženie chorobnosti, ktoré robí naša materská škola.