Zápis do MŠ

Zápis do Materskej školy na Ružovej 7, 900 31 Stupava na školský rok 2019/2020 na predprimárne vzdelávanie

Termín podávania žiadostí: 15. apríla 2019
Miesto podávania žiadostí: riaditeľňa Materskej školy, Ružová 7, 900 31 Stupava
Čas podávania žiadostí: 13:00 – 17:00 hod.

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

Vyplnenú a lekárom potvrdenú žiadosť o prijatie do materskej školy rodič prinesie v deň zápisu do materskej školy. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Žiadosť do MŠ si môže rodič vyzdvihnúť u riaditeľky alebo u zástupkyne riaditeľky školy priamo v MŠ alebo stiahnuť priamo z tejto stránky nižšie.

Kritériá pri prijímaní detí do MŠ:

  • deti s odloženou školskou dochádzkou,
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • deti, ktoré dovŕšili päť rokov veku,
  • deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Ostatné podmienky prijímania:
Okrem zákonom stanovených podmienok určuje riaditeľka MŠ v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materských školách v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. ostatné podmienky prijímania detí po prerokovaní s pedagogickou radou.

Pri záujme, ktorý prekračuje kapacitu materskej školy sa prednostne prijímajú:

  • súrodenci detí už navštevujúcich danú MŠ.

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pri prijímaní detí do materskej školy sa postupuje v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 a Vyhlášky č. 308/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška 306/2008 Z. z. o materskej škole, v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z.
Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka vydá riaditeľka spravidla do 30. 06. kalendárneho roka.

Čo by malo dieťa zvládnuť pred nástupom:

  • základné hygienické návyky (vedieť sa pýtať na potrebu, vedieť sa obslúžiť pri použití WC, umývať si ruky s vyhrnutými rukávmi, nemať plienky, fľašu ani cumlík),
  • základné sebaobslužné návyky (vedieť spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní a prezúvaní s dospelým a samostatne sa čo najviac angažovať),
  • základné stravovacie návyky (vedieť samostatne jesť lyžicou a piť z pohára),
  • základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou,
  • mať kladnú predstavu o tom, čo ho čaká v novom prostredí.

V Stupave dňa 25.02.2019

Bc. Monika Snopková
riaditeľka školy

Prevezmite si Žiadosť o prijatie do MŠ
   Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ (DOCX)