Zápis do MŠ

Zápis detí do Materskej školy na Ružovej 7, 900 31 Stupava na školský rok 2020/2021 na predprimárne vzdelávanie

Termín podávania žiadostí: 22. apríla 2020
Miesto podávania žiadostí: riaditeľňa Materskej školy, Ružová 7, 900 31 Stupava
Čas podávania žiadostí: 13:00 – 16:30 hod.

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú môže zákonný zástupca podať:

 • osobne,
 • písomne poštou
 • e-mailom.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je dostupná:

 • na webovej stránke MŠ nižšie alebo medzi Tlačivami,
 • v kancelárii riaditeľky MŠ.

Kritériá pri prijímaní detí do MŠ:

 • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
 • deti s odloženou školskou dochádzkou,
 • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ostatné podmienky prijímania:
V súlade s § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. sa pri záujme, ktorý prekračuje kapacitné možnosti MŠ prednostne prijímajú deti v tomto poradí:

 1. súrodenci detí už navštevujúcich danú MŠ.
 2. zostupne – podľa dátumu narodenia.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľka spravidla do 30. 06.

Čo by malo dieťa zvládnuť pred nástupom:

 • základné hygienické návyky (vedieť sa pýtať na potrebu, vedieť sa obslúžiť pri použití WC, umývať si ruky s vyhrnutými rukávmi, nemať plienky, fľašu ani cumlík),
 • základné sebaobslužné návyky (vedieť spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní a prezúvaní s dospelým a samostatne sa čo najviac angažovať),
 • základné stravovacie návyky (vedieť samostatne jesť lyžicou a piť z pohára),
 • základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou,
 • mať kladnú predstavu o tom, čo ho čaká v novom prostredí.

V Stupave 27.02.2020

Bc. Monika Snopková
riaditeľka školy

Prevezmite si Žiadosť o prijatie do MŠ

   Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ (DOCX)