Priebeh prijímacieho konania detí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy

Priebeh prijímacieho konania detí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy na školský rok 2020/2021

Zákonným zástupcom podpísané žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa môžu podávať od 01.05.2020 do 15.05.2020

  • e-mailom – ruzovastupava@gmail.com,
  • osobným doručením priamo do poštovej schránky MŠ,
  • elektronickou schránkou.

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať:

  • ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
  • ak zákonní zástupcovia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Vydanie rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ:
Riaditeľka MŠ bude rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ na predprimárne vzdelávanie posielať poštou na korešpondenčnú adresu (uvádzanú v žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ) s adresátom mena a priezviska dieťaťa.
Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľka spravidla do 30.06.2020.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je dostupná na www.msruzovastupava.sk:

   Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ (DOCX)

Kritériá pri prijímaní detí do MŠ:

  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
  • deti s odloženou školskou dochádzkou,
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ostatné podmienky prijímania:
V súlade s § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. sa pri záujme, ktorý prekračuje kapacitné možnosti MŠ prednostne prijímajú deti v tomto poradí:

  1. Súrodenci detí už navštevujúcich danú MŠ.
  2. Zostupne – podľa dátumu narodenia.

 Stupave 27.03.2020

Bc. Monika Snopková
riaditeľka školy