Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

Vážení rodičia,

v súlade s § 2 ods. 3 písm. b) Všeobecne záväzného naradenia Mesta Stupava č. 2/2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stupava, sa určuje výška príspevku za mesiac marec 2020 sumou 9,- € (vypočítaná alikvótna časť určeného príspevku).

Zákonným zástupcom detí, ktorí uhradili príspevok za mesiace marec a apríl, bude platba vo výške 51,- € (marec: 21,- €, apríl: 30,- €) prenesená do nasledujúceho obdobia, v ktorom sa obnoví prevádzka materskej školy. V prípade, že bude prerušená prevádzka MŠ do konca školského roka 2019/2020, zákonným zástupcom, ktorí uhradili príspevok za mesiace marec a apríl, bude platba prenesená do nasledujúceho školského roka.

Zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktoré bude od septembra predškolákom sa príspevok vráti.

riaditeľka MŠ