Prevádzka MŠ od 15. júna 2020

Milí rodičia,
podľa rozhodnutia ministra školstva sa opätovne menia podmienky otvorenia materskej školy. Od 15. júna sa organizácia MŠ mení nasledovne:

Zmena času prevádzky MŠ: 07:00 – 17:00

Príchod do MŠ:

 • Príchod detí do MŠ od 07:00 do 08:00
 • Budova MŠ sa bude o 08:00 zatvárať. Prosíme Vás o dodržiavanie času z dôvodu organizácie a chodu MŠ s dodržaním všetkých bezpečnostných podmienok.

Odchod z MŠ:

 • Od 15:00 do 17:00
 • posledný príchod rodičov pre dieťa je o 16:55, aby o 17:00 bola MŠ zatvorená
 • Pri odchode prosíme o dodržiavanie pravidiel ako pri príchode ráno.

Počas prevádzky MŠ je rodič povinný dodržiavať prísne hygienické nariadenia:

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk pri vstupe do šatne)
 • Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame minimalizovať na nevyhnutné minimum. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky alebo na miesto na to určené zamestnancom materskej školy
 • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy
 • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (vyhlásenie budú mať deti pripravené na skrinkách)
 • Rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.