Pokyny pre zákonných zástupcov

Vážení rodičia, milé deti vitajte v našej škôlke v školskom roku 2020/2021
dňa 2. septembra 2020, t. j. v stredu.

Prevádzka MŠ: 06:30 – 17:00 h

Príchod do MŠ:

 • Príchod detí do MŠ od 06:30 do 08:00 h.
 • Budova MŠ sa bude o 08:00 zatvárať. Prosíme Vás o dodržiavanie času z dôvodu organizácie a chodu MŠ s dodržaním všetkých bezpečnostných podmienok.

Odchod z MŠ:
Sprístupnenie budovy rodičom:

 • Od 12:00 do 12:30 h.
 • Od 15:00 do 17:00 h., posledný príchod rodičov pre dieťa je o 16:55, aby o 17:00 bola MŠ zatvorená.
 • Pri odchode prosíme o dodržiavanie pravidiel ako pri príchode ráno.

Na nástenke v hlavnej budove na prízemí a v šatniach budú dostupné zoznamy detí, do ktorej triedy sú zaradené.
Deti sú do jednotlivých tried rozdelené podľa veku, kapacity jednotlivých tried, tiež na základe úrovne osobnostného rozvoja dieťaťa v súlade s legislatívou, preto vopred ďakujeme, že akceptujete zaradenie detí do tried a nežiadate o zmeny.

Zákonný zástupca nových detí odovzdá pedagogickému zamestnancovi vyplnené tlačivá, ktoré dostal pri prevzatí rozhodnutia o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie ak ich ešte neodovzdal.

Pokyny pre zákonných zástupcov vydané v súlade s pokynmi o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania materských škôl pre školský rok 2020/2021

Organizácia pri preberaní a odovzdávaní detí od rodičov/rodičom.

Príchod do materskej školy:

 • Dieťa sprevádza do materskej školy len jeden zákonný zástupca, prípadne ním splnomocnená osoba.
 • Rodič privádza dieťa do materskej školy s prekrytím horných dýchacích ciest – ďalej len „rúško“ (rodič i dieťa).
 • Vo vstupnej chodbe si vydezinfikuje ruky rodič i dieťa.
 • Dieťaťu bude následne odmeraná teplota zamestnancom materskej školy.
 • Rodič odvedie dieťa do šatne, kde si dieťa odloží do skrinky rúško, prezuje sa, vyzlečie a ide svojej triedy.
 • Po príchode do triedy si dieťa ide umyť ruky.
 • Rodič pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ odovzdá Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Ak rodič označí v tlačive čo i len jeden z uvedených príznakov, dieťa nebude prijaté do materskej školy.
 • Čas rodiča v budove materskej školy nesmie prekročiť 10 minút.
 • Ak rodičia budú musieť čakať na vstupný filter, musia dodržiavať odstupy.
 • Rodičia sa v priestoroch materskej školy pohybujú vždy v rúšku.

Odchod z materskej školy:

 • Dieťa preberá z materskej školy len jeden zákonný zástupca.
 • Rodič pri vstupe do areálu materskej školy musí mať rúško.
 • Rodič si dieťa prevezme zo školského dvora od pedagogického zamestnanca v čo najkratšom čase.
 • V prípade viacerých rodičov preberajúcich deti z jednej triedy, dodržiavajú odstupy.
 • V prípade nepriaznivého počasia si rodičia preberajú dieťa z triedy, pričom dodržiavajú hygienické opatrenia ako pri príchode ráno (rúško, dezinfekcia rúk, časové obmedzenie).

Žiadame rodičov dodržiavanie zásady R-O-R (rúško, odstup, ruky – dezinfekcia je pri vstupe).

Zákonný zástupca

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky materskej školy na obdobie školského roka 2020/2021.
 • Odovzdáva dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
 • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Dané tlačivá Vám budú k dispozícií aj v MŠ, avšak odporúčame Vám priniesť už vypísané, aby ste sa nezdržiavali v priestoroch budovy.
 • Rešpektuje zákaz nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, musí si bezodkladne nasadiť rúško a bude umiestnené do samostatnej miestnosti, bezodkladne personál materskej školy bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí si dieťa vyzdvihnú.

Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený výtok z nosa – nádcha, bolesť uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty na koži) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy. Dochádzka do MŠ je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.

Prosím Vás, buďme k sebe ohľaduplní, disciplinovaní a navzájom sa rešpektujme.

Ďakujem Vám za spoluprácu a pevne verím, že v zdraví to spolu zvládneme.

Teší sa na Vás celý kolektív MŠ.

Bc. Monika Snopková, riaditeľka MŠ

  Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa predzačiatkom školského roka 2020-2021
  Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa