Revitalizácia areálu v MŠ Ružová

Materská škola má rozsiahly školský dvor, ktorý pozostáva z dvora pre menšie deti, z dvora pre staršie deti, dopravného ihriska a futbalového ihriska.

Školský dvor často využívame na vzdelávací proces, k názornému získavaniu poznatkov, športovým a relaxačným aktivitám. Umožňujeme deťom získavať zručnosti v starostlivosti o životné prostredie, pozorovanie, objavovanie a vnímanie prírody v rôznych ročných obdobiach a prebúdzame u nich emocionálne vnímanie prírody a dôležitosť ochrany životného prostredia.

V areáli bola potrebná revitalizácia pieskovísk, drevených a kovových herných zostáv, na ktorých čas zanechal stopy. Vďaka záujmu a aktívnej pomoci rodičov, zamestnancov a priateľov našej školy sa nám podarilo dať školský dvor do nového šatu. Pri revitalizácií školského dvora priložilo ruku k dielu najmä OZ Rodičovské združenie pri MŠ ul. Ružová v Stupave v spolupráci s materskou školou, ktorého štatutárom je Ing. Eva Mrázová a vypracovala už druhý projekt, na základe ktorého nám mestské zastupiteľstvo Stupava poskytlo dotáciu z rozpočtu mesta Stupava na rok 2020 vo výške 1000 eur na revitalizáciu školského dvora, revitalizáciu trávnika, nákup rastlín a drevín. Počas prerušenia prevádzky materskej školy v mesiaci apríl, máj vykonal školník materskej školy jarnú vertikutáciu, hnojenie, polievanie trávnika a v mesiaci máj pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci materskej školy vykonali výsadbu kvetov, kríkov, drevín do novovybudovanej 23 m skalky pri vstupe do areálu materskej školy, skalky pozdĺž chodníka a veľkých kvetináčov.

Výsledkom je upravený, zelený trávnik, vysadená zeleň, založenie a výsadba skaliek pri vchode do areálu, osadené a vysadené veľké drevené kvetináče, ošetrenie starých drevín presvetľovacím rezom, pripevnená bambusová zástena z bezpečnostných dôvodov a ochrany detí, estetické a kultúrne prostredie, ktoré spríjemňuje celkové prostredie deťom, rodičom a zamestnancom materskej školy.
Ďakujem všetkým, ktorí nezištne venovali čas a energiu našej materskej škole a podieľali sa akýmkoľvek spôsobom na zveľadení nášho školského dvora a tak prispeli k jeho postupnej premene na estetickú a príjemnú súčasť našej materskej školy.

Bc. Monika Snopková, riaditeľka MŠ

záhon

plot