Usmernenie k platbám

Vážení rodičia,

v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Stupava č. 2/20219, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stupava sa určuje výška poplatku za mesiac január pre deti, ktoré od 11.01. do 29.01.2021 navštevovali materskú školu sumou 24,- € (vypočítaná alikvotná časť určeného príspevku).

Školné za január neuhrádzajú deti, ktoré v danom mesiaci nenavštevovali MŠ.

Zákonným zástupcom, ktorí uhradili príspevok za mesiac január, bude platba prenesená do nasledujúceho obdobia.