Pokračovanie v obmedzenej prevádzke MŠ

Vážení rodičia,

na základe odporúčania RÚVZ BA a rokovania krízového štábu mesta Stupava Vám oznamujeme, že od 8.2.2021 ostáva dochádzka do MŠ naďalej pre už chodiace deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry (od 11.01.2021) a pre deti rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje ju vykonávať z domácnosti.
Zákonný zástupca dieťaťa musí pri nástupe dieťaťa do MŠ vyplniť a podpísať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním údajov (viď nižšie), ktorého súčasťou je kópia potvrdenia o negatívnom výsledku testu popr. výnimka z testovania. Zároveň v čestnom vyhlásení zákonný zástupca vyhlasuje, že za posledných 7 dní nebol nikto v rodine v kontakte s pozitívnou osobou.

Pre osoby, ktoré nedisponujú platným testom a negatívnym výsledkom na Covid–19 nie starším ako 3 mesiace, platí zákaz vstupu do areálu materskej školy.

Ďakujeme za Vašu spoluprácu a trpezlivosť a pevne veríme, že sa nám podarí prekonať nepriaznivú situáciu a vrátime sa do normálu.

riaditeľka MŠ

  Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti