Obnovenie prevádzky MŠ od 16.02.2021

Vážení rodičia,

v utorok 16.02.2021 sa obnovuje prevádzka MŠ vo všetkých triedach za stanovených hygienicko-epidemiologických a prevádzkových opatrení.

Podmienky nástupu:
Výchovno-vzdelávacieho procesu sa od 16.02.2021 môžu zúčastniť len tie deti, ktorých aspoň jeden zákonný zástupca ku dňu nástupu disponuje negatívnym výsledkom testu na COVID-19, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVD-19 nie starším ako 3 mesiace. Test musí byť platný počas celého týždňa, čo dieťa navštevuje materskú školu (platnosť testu je 7 dní). Pri nástupe dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca kópiu potvrdenia neodovzdáva, ale je potrebné mať potvrdenie k nahliadnutiu pedagogickému zamestnancovi.

Zákonný zástupca odovzdá triednej učiteľke už vypísané Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov.
Pre osoby, ktoré nedisponujú platným testom s negatívnym výsledkom na COVID-19, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 3 mesiace, platí s okamžitou platnosťou zákaz vstupu do areálu materskej školy.

Žiadame Vás o dodržanie nasledovných opatrení:

  • Obmedzený vstup sprevádzajúcich osôb do priestorov MŠ na nevyhnutný čas – max. 10 min.
  • Povinná dezinfekcia pri vstupe
  • Minimalizovať zhromažďovanie osôb pred materskou školou
  • Osoba sprevádzajúca dieťa prichádza v rúšku
  • Dieťa sa odovzdá pri vstupe do triedy
  • V prípade, že dieťa neprejde ranným filtrom nebude prijaté do MŠ

Dôrazne žiadame rodičov, aby pristupovali k tejto situácii mimoriadne zodpovedne. Záleží nám na bezpečnosti a zdraví Vašich detí, Vás, ako aj personálu materskej školy, bez ktorého nie je možná prevádzka MŠ.

Prajeme Vám aj deťom úspešný nástup do MŠ.

  Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti