Zápis detí do Materskej školy

Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 4. mája 2021.

PRIEBEH PRIJÍMACIEHO KONANIA DETÍ NA PREPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DO MATERSKEJ ŠKOLY

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú môže zákonný zástupca podať:

 • e-mailom: ruzovastupava@gmail.com (doručenie Vašej žiadosti Vám emailom spätne potvrdíme),
 • vhodením do poštovej schránky na budove MŠ,
 • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
 • elektronickým dokumentom, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Žiadosť musí byť podpísaná obidvomi zákonnými zástupcami. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je dostupná:
  Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ 2021/2022

Zákonné podmienky pri prijímaní detí do MŠ:

Na predprimárne vzdelávanie:

 • sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta 2021,
 • deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Povinné preprimárne vzdelávanie po dovŕšení 5. roku veku dieťaťa plní dieťa v materskej škole, v ktorej spádovej oblasti má trvalý pobyt.

Deti, ktoré navštevujú materskú školu pred dovŕšením veku, od ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné, pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní v príslušnej materskej škole.

Spádové oblasti pre MŠ Ružová v Stupave:
Bernolákova, Bočná, Čakanková, Dlhá 11 – 61, 8 – 60, Fándlyho, Hlavná 59 – 99, 52 – 94 A, Konvalinková, Kosatcová, Krátka, Krajná, Ľanová, M. Benku, Malý Háj, Marianska 33 – 71, 34 – 86, Mierová, Na aleji, Na Dieloch, Na Pekárkach, Na stráni, Na vrchnú horu, Nevädzová, Pri kríži, Púpavová, Robotnícka, Rovná, Ružová, Sadová, Sama Tomášika, Sládkovičova, Slnečná, Spojná, Stredná, Stromová, Školská, Veterná, Veternicová, Vinohradská 23 – 35, 18 – 22, Wolkerova, Zadná, Zvončeková, Železničná.

Ostatné podmienky prijímania:

Pri záujme, ktorý prekračuje kapacitné možnosti MŠ sa prednostne prijímajú deti v tomto poradí:

 • Súrodenci detí už navštevujúcich danú MŠ, ktorí dovŕšili tretí rok do 31. 08. 2021.
 • Zostupne podľa dátumu narodenia.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si zákonný zástupca dieťaťa prevezme osobne alebo poštou najneskôr do 15. 06. 2021.

Čo by malo dieťa zvládnuť pred nástupom:

 • základné hygienické návyky (vedieť sa pýtať na potrebu, vedieť sa obslúžiť pri použití WC, umývať si ruky s vyhrnutými rukávmi, nemať plienky, fľašu ani cumlík),
 • základné sebaobslužné návyky (vedieť spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní a prezúvaní s dospelým a samostatne sa čo najviac angažovať),
 • základné stravovacie návyky (vedieť samostatne jesť lyžicou a piť z pohára),
 • základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou,
 • mať kladnú predstavu o tom, čo ho čaká v novom prostredí.

V Stupave, 14. 04. 2021
Bc. Monika Snopková, riaditeľka MŠ