Pokyny pre zákonných zástupcov

Vážení rodičia, milé deti vitajte v našej škôlke v školskom roku 2020/2021
dňa 2. septembra 2020, t. j. v stredu.

Prevádzka MŠ: 06:30 – 17:00 h

Príchod do MŠ:

 • Príchod detí do MŠ od 06:30 do 08:00 h.
 • Budova MŠ sa bude o 08:00 zatvárať. Prosíme Vás o dodržiavanie času z dôvodu organizácie a chodu MŠ s dodržaním všetkých bezpečnostných podmienok.

Odchod z MŠ:
Sprístupnenie budovy rodičom:

 • Od 12:00 do 12:30 h.
 • Od 15:00 do 17:00 h., posledný príchod rodičov pre dieťa je o 16:55, aby o 17:00 bola MŠ zatvorená.
 • Pri odchode prosíme o dodržiavanie pravidiel ako pri príchode ráno.

Na nástenke v hlavnej budove na prízemí a v šatniach budú dostupné zoznamy detí, do ktorej triedy sú zaradené.
Deti sú do jednotlivých tried rozdelené podľa veku, kapacity jednotlivých tried, tiež na základe úrovne osobnostného rozvoja dieťaťa v súlade s legislatívou, preto vopred ďakujeme, že akceptujete zaradenie detí do tried a nežiadate o zmeny.

Zákonný zástupca nových detí odovzdá pedagogickému zamestnancovi vyplnené tlačivá, ktoré dostal pri prevzatí rozhodnutia o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie ak ich ešte neodovzdal.

Pokyny pre zákonných zástupcov vydané v súlade s pokynmi o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania materských škôl pre školský rok 2020/2021

Organizácia pri preberaní a odovzdávaní detí od rodičov/rodičom.

Príchod do materskej školy:

 • Dieťa sprevádza do materskej školy len jeden zákonný zástupca, prípadne ním splnomocnená osoba.
 • Rodič privádza dieťa do materskej školy s prekrytím horných dýchacích ciest – ďalej len „rúško“ (rodič i dieťa).
 • Vo vstupnej chodbe si vydezinfikuje ruky rodič i dieťa.
 • Dieťaťu bude následne odmeraná teplota zamestnancom materskej školy.
 • Rodič odvedie dieťa do šatne, kde si dieťa odloží do skrinky rúško, prezuje sa, vyzlečie a ide svojej triedy.
 • Po príchode do triedy si dieťa ide umyť ruky.
 • Rodič pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ odovzdá Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Ak rodič označí v tlačive čo i len jeden z uvedených príznakov, dieťa nebude prijaté do materskej školy.
 • Čas rodiča v budove materskej školy nesmie prekročiť 10 minút.
 • Ak rodičia budú musieť čakať na vstupný filter, musia dodržiavať odstupy.
 • Rodičia sa v priestoroch materskej školy pohybujú vždy v rúšku.

Odchod z materskej školy:

 • Dieťa preberá z materskej školy len jeden zákonný zástupca.
 • Rodič pri vstupe do areálu materskej školy musí mať rúško.
 • Rodič si dieťa prevezme zo školského dvora od pedagogického zamestnanca v čo najkratšom čase.
 • V prípade viacerých rodičov preberajúcich deti z jednej triedy, dodržiavajú odstupy.
 • V prípade nepriaznivého počasia si rodičia preberajú dieťa z triedy, pričom dodržiavajú hygienické opatrenia ako pri príchode ráno (rúško, dezinfekcia rúk, časové obmedzenie).

Žiadame rodičov dodržiavanie zásady R-O-R (rúško, odstup, ruky – dezinfekcia je pri vstupe).

Zákonný zástupca

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky materskej školy na obdobie školského roka 2020/2021.
 • Odovzdáva dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
 • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Dané tlačivá Vám budú k dispozícií aj v MŠ, avšak odporúčame Vám priniesť už vypísané, aby ste sa nezdržiavali v priestoroch budovy.
 • Rešpektuje zákaz nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, musí si bezodkladne nasadiť rúško a bude umiestnené do samostatnej miestnosti, bezodkladne personál materskej školy bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí si dieťa vyzdvihnú.

Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený výtok z nosa – nádcha, bolesť uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty na koži) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy. Dochádzka do MŠ je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.

Prosím Vás, buďme k sebe ohľaduplní, disciplinovaní a navzájom sa rešpektujme.

Ďakujem Vám za spoluprácu a pevne verím, že v zdraví to spolu zvládneme.

Teší sa na Vás celý kolektív MŠ.

Bc. Monika Snopková, riaditeľka MŠ

  Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa predzačiatkom školského roka 2020-2021
  Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa

Prevádzka MŠ od 15. júna 2020

Milí rodičia,
podľa rozhodnutia ministra školstva sa opätovne menia podmienky otvorenia materskej školy. Od 15. júna sa organizácia MŠ mení nasledovne:

Zmena času prevádzky MŠ: 07:00 – 17:00

Príchod do MŠ:

 • Príchod detí do MŠ od 07:00 do 08:00
 • Budova MŠ sa bude o 08:00 zatvárať. Prosíme Vás o dodržiavanie času z dôvodu organizácie a chodu MŠ s dodržaním všetkých bezpečnostných podmienok.

Odchod z MŠ:

 • Od 15:00 do 17:00
 • posledný príchod rodičov pre dieťa je o 16:55, aby o 17:00 bola MŠ zatvorená
 • Pri odchode prosíme o dodržiavanie pravidiel ako pri príchode ráno.

Počas prevádzky MŠ je rodič povinný dodržiavať prísne hygienické nariadenia:

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk pri vstupe do šatne)
 • Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame minimalizovať na nevyhnutné minimum. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky alebo na miesto na to určené zamestnancom materskej školy
 • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy
 • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (vyhlásenie budú mať deti pripravené na skrinkách)
 • Rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Vrátenie členského z OZ

Milí rodičia,

ponúkam možnosť vrátenia členského (hračkovného) za 3 mesiace, počas ktorých bola zatvorená škôlka. Jedná sa o sumu 24,00 €. Ak máte záujem o vrátenie, zašlite e-mail na adresu ozruzovastupava@gmail.com, v ktorom uveďte meno dieťaťa a číslo bankového účtu, na ktorý vrátim preplatok.
Nechávam na zvážení každého z Vás, či požiada o vrátenie peňazí alebo ich ponechá OZ.

Zároveň prosím o trpezlivosť pri preplácaní, nakoľko pracujem na plný úväzok z domu s 3 deťmi doma 🙂 Predpokladám, že budem e-maily vybavovať 1x do týždňa.

Eva Mrázová
štatutár

Otvorenie materskej školy

Vážení rodičia,

v nadväznosti na zistenie splnenia kritérií (určených rozhodnutím ministra školstva SR) na umiestnenie Vášho dieťaťa do MŠ Ružová 7 na obdobie od 1.6. – 30.6.2020 Vás žiadam o vyplnenie prieskumu a uvedenie pravdivých informácií do 25.05.2020 do 12:00 h na e-mailovú adresu ruzovastupava@gmail.com.

Bc. Monika Snopková,
riaditeľka MŠ

   Dotazník k prieskumu záujmu pre mladšie deti (DOCX)
   Dotazník k prieskumu záujmu pre predškolákov (DOCX)
   ROZHODNUTIE Minister školstva, vedy, výskumu a športu Bratislava 22. mája 2020 Číslo 2020120331-A2110
   USMERNENIE hlavného hygienika k prevádzke škoského stravovania detí v MŠ

Rozhodnutie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v čase mimoriadnej situácie

Rozhodnutie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 (28. 4. 2020)

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu prijímania detí na predprimárne vzdelávanie nasledovne:

Riaditeľka materskej školy rozhodne do 15. júla 2020 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do príslušnej materskej školy, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie.

Zákonný zástupca dieťaťa predloží

 • a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách,
 • b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • c) rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ak ide o taký prípad, bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy.

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt.
Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude prijaté na diagnostický pobyt.

Odklad povinnej školskej dochádzky

Vážení rodičia,

ktorí máte záujem o odklad povinnej školskej dochádzky, pošlite do Centra pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie na e-mail pppmalacky@gmail.com žiadosť o vyšetrenie školskej zrelosti dieťaťa. Do žiadosti uveďte len meno a priezvisko dieťaťa, MŠ, ktorú dieťa navštevuje a telefonický kontakt na rodiča. Toho času nie je povolené vykonávať vyšetrenia, preto až po skončení karanténnych opatrení, Vám bude telefonicky alebo mailom oznámený termín vyšetrenia. Zamestnankyne CPPPaP toho času majú „Home Office“, preto sa nemusíte do CPPPaP dovolať.

Ďakujem Vám za spoluprácu a prajem všetko dobré, hlavne pevné zdravie.

riaditeľka MŠ

Vyšetrenie detí v CPPPaP

Vážení rodičia,

od 01.04.2020 Centrum pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie Malacky sídli v nových priestoroch na Záhoráckej ulici č. 51, na 1. poschodí v budove UniCredit Bank. Toho času je činnosť CPPPaP pozastavená do odvolania.

Zákonným zástupcom detí odporúčame sledovať oznamy na webovom sídle CPPPaP.

Deti, ktoré boli orientačne vyšetrené v MŠ a bolo im odporučené individuálne vyšetrenie v CPPPaP a máte záujem o odklad školskej dochádzky kontaktujte CPPPaP mailom: pppmalacky@gmail.com.

Tie deti, ktoré neboli vyšetrené, je potrebné, aby ste ich ohľadom možného odkladu kontaktovali tiež na mailovej adrese.

riaditeľka MŠ

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

Vážení rodičia,

v súlade s § 2 ods. 3 písm. b) Všeobecne záväzného naradenia Mesta Stupava č. 2/2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stupava, sa určuje výška príspevku za mesiac marec 2020 sumou 9,- € (vypočítaná alikvótna časť určeného príspevku).

Zákonným zástupcom detí, ktorí uhradili príspevok za mesiace marec a apríl, bude platba vo výške 51,- € (marec: 21,- €, apríl: 30,- €) prenesená do nasledujúceho obdobia, v ktorom sa obnoví prevádzka materskej školy. V prípade, že bude prerušená prevádzka MŠ do konca školského roka 2019/2020, zákonným zástupcom, ktorí uhradili príspevok za mesiace marec a apríl, bude platba prenesená do nasledujúceho školského roka.

Zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktoré bude od septembra predškolákom sa príspevok vráti.

riaditeľka MŠ