Dotácia na stravu detí v MŠ

Vážení rodičia,

z dôvodu zmeny zákona, ktorým sa upravuje dotácia na stravu detí v materskej škole a v základnej škole, Vás žiadame o spoluprácu. Novelou zákona o dotáciách sa končí plošné poskytovanie dotácií na stravu detí v materských školách a v základných školách.
Dotácia bude poskytovaná na dieťa, ktoré:

 1. navštevuje MŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
 2. navštevuje MŠ a žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
 3. ak dieťa navštevuje posledný ročník MŠ (5- a viac ročné) alebo navštevuje ZŠ a nemá nárok na dotáciu podľa bodov a) alebo b) a ani jeden z rodičov si neuplatnil na dieťa daňový bonus (poberatelia starobného alebo výsluhového dôchodku, poberatelia príspevku na opatrovanie, nezamestnaní vedení v evidencii uchádzačov).

Rodičia, ktorí si chcú uplatniť dotáciu na stravu dieťaťa v MŠ podľa vyššie uvedených bodov, musia na Mestský úrad Stupava v úradných hodinách najneskôr do 10.08.2021 doručiť (tlačivá v prílohe):

 • nový formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu v tejto veci (napr. doklad o príjme) s tým, že v takomto prípade, ak pôjde o dieťa v ŽM, bude oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu od mesiaca september 2021;
 • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy ŽM, ktoré zašle mestský úrad zákonnému zástupcovi je nevyhnutné bezodkladne predložiť žiadateľovi/zriaďovateľovi školského zariadenia,
 • čestné vyhlásenie (obaja rodičia), že nepoberá na dieťa daňový bonus – ak nie je v hmotnej núdzi a je nad hranicou životného minima (vzor v prílohe).

Bez uvedených dokladov nie je možné žiadať o poskytnutie dotácie na stravu pre dieťa.

Ďakujeme za spoluprácu.

  Info pre žiadateľov
  Čestné vyhlásenie
  Zoznam detí HN ZM bonus
  Zoznam všetkých detí

Zápis detí do Materskej školy

Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 4. mája 2021.

PRIEBEH PRIJÍMACIEHO KONANIA DETÍ NA PREPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DO MATERSKEJ ŠKOLY

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú môže zákonný zástupca podať:

 • e-mailom: ruzovastupava@gmail.com (doručenie Vašej žiadosti Vám emailom spätne potvrdíme),
 • vhodením do poštovej schránky na budove MŠ,
 • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
 • elektronickým dokumentom, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Žiadosť musí byť podpísaná obidvomi zákonnými zástupcami. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je dostupná:
  Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ 2021/2022

Zákonné podmienky pri prijímaní detí do MŠ:

Na predprimárne vzdelávanie:

 • sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta 2021,
 • deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Povinné preprimárne vzdelávanie po dovŕšení 5. roku veku dieťaťa plní dieťa v materskej škole, v ktorej spádovej oblasti má trvalý pobyt.

Deti, ktoré navštevujú materskú školu pred dovŕšením veku, od ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné, pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní v príslušnej materskej škole.

Spádové oblasti pre MŠ Ružová v Stupave:
Bernolákova, Bočná, Čakanková, Dlhá 11 – 61, 8 – 60, Fándlyho, Hlavná 59 – 99, 52 – 94 A, Konvalinková, Kosatcová, Krátka, Krajná, Ľanová, M. Benku, Malý Háj, Marianska 33 – 71, 34 – 86, Mierová, Na aleji, Na Dieloch, Na Pekárkach, Na stráni, Na vrchnú horu, Nevädzová, Pri kríži, Púpavová, Robotnícka, Rovná, Ružová, Sadová, Sama Tomášika, Sládkovičova, Slnečná, Spojná, Stredná, Stromová, Školská, Veterná, Veternicová, Vinohradská 23 – 35, 18 – 22, Wolkerova, Zadná, Zvončeková, Železničná.

Ostatné podmienky prijímania:

Pri záujme, ktorý prekračuje kapacitné možnosti MŠ sa prednostne prijímajú deti v tomto poradí:

 • Súrodenci detí už navštevujúcich danú MŠ, ktorí dovŕšili tretí rok do 31. 08. 2021.
 • Zostupne podľa dátumu narodenia.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si zákonný zástupca dieťaťa prevezme osobne alebo poštou najneskôr do 15. 06. 2021.

Čo by malo dieťa zvládnuť pred nástupom:

 • základné hygienické návyky (vedieť sa pýtať na potrebu, vedieť sa obslúžiť pri použití WC, umývať si ruky s vyhrnutými rukávmi, nemať plienky, fľašu ani cumlík),
 • základné sebaobslužné návyky (vedieť spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní a prezúvaní s dospelým a samostatne sa čo najviac angažovať),
 • základné stravovacie návyky (vedieť samostatne jesť lyžicou a piť z pohára),
 • základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou,
 • mať kladnú predstavu o tom, čo ho čaká v novom prostredí.

V Stupave, 14. 04. 2021
Bc. Monika Snopková, riaditeľka MŠ

Prerušenie prevádzky 06.04.2021

Vážení rodičia,

so súhlasom zriaďovateľa mesta Stupava MŠ dňa 06.04.2021 prerušuje prevádzku z dôvodu obmedzených možností testovania obyvateľov mesta Stupava na ochorenie COVID–19 počas veľkonočných sviatkov.
Vzhľadom na túto skutočnosť sa zákonní zástupcovia ako aj zamestnanci materskej školy nebudú môcť preukázať aktuálnym výsledkom testovania, ktoré je nevyhnutné podľa platnej legislatívy.

Prevádzka materskej školy bude obnovená dňa 07.04.2021.

Ďakujeme za pochopenie.

Prevádzka MŠ od 22.03.2021

Vážení rodičia,

od 22. marca 2021 sa obnovuje prezenčná prevádzka MŠ pre všetky deti.

Rodič je povinný pri nástupe dieťaťa do MŠ v pondelok 22. marca 2021:

 • preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 3 mesiace alebo rodičia, ktorí sú po druhom očkovaní s následnou 14-dňovou lehotou;
 • odovzdať Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov;
 • vstupovať do areálu a budovy MŠ len s prekrytím horných dýchacích ciest;
 • dezinfikovať ruky pri vstupe do budovy;
 • v šatni a na školskom dvore sa zdržiavať len nevyhnutný čas, potrebný na prezlečenie, odovzdanie a po obede prevzatie dieťaťa;
 • dieťaťu umiestniť do skrinky rúška 2 ks (dodržiavať hygienu rúška – pravidelná výmena);
 • dodržiavať prísny zákaz nosenia akýchkoľvek hračiek, predmetov a jedla.

Pre osoby, ktoré nedisponujú negatívnym výsledkom testu na COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 3 mesiace a potvrdením o druhom očkovaní s následnou 14-dňovou lehotou, platí s okamžitou platnosťou zákaz vstupu do areálu Materskej školy.

Prosím rodičov o mimoriadne zodpovedný prístup a dodržiavanie daných pokynov v záujme ochrany zdravia detí a zamestnancov školy.

Ďakujem rodičom, ktorí sa správajú zodpovedne.

Prajem Vám aj všetkým deťom úspešný nástup do MŠ.

Sledujte pravidelne aktualizácie zverejňované na našej webovej stránke.

riaditeľka MŠ

  Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

Prevádzka MŠ od 15.03.2021

Vážení rodičia,

riaditeľstvo MŠ oznamuje rodičom, že od 15.03.2021 do 19.03.2021 po dohode so zriaďovateľom v súlade s rozhodnutím ministra školstva SR pokračuje naša MŠ v obmedzenej prevádzke. Dôvodom je chýbajúci pedagogický personál. V materskej škole bude prebiehať vyučovací proces v troch triedach (v triede Lienok, Ježkov a Sovičiek) ako v tomto týždni (8.3.2021-12.3.2021). Deti budú navštevovať MŠ podľa menných zoznamov platných od 8.3.2021, ktoré boli vytvorené na základe Vami vyplneného dotazníka. Sú stále a nemenné.

Ďakujeme za pochopenie.

Oznam o fungovaní počas tohto týždňa

Vážení rodičia,

na základe rokovania krízového štábu mesta Stupava, MŠ pokračuje počas jarných prázdnin v režime ako doposiaľ.

Aktuálne informácie o obmedzení prevádzky pre rodičov z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorým povaha práca neumožňuje home office Vám poskytneme na základe aktuálnych informácií, ktoré budú ešte aktualizované a zverejnené po prijatí „Rozhodnutia ministra školstva“.

Ďakujeme

Pomôžte nám darovaním 2 % zo zaplatenej dane zo mzdy

Vážení rodičia a priatelia MŠ Ružová,

pomôžte nám skvalitniť výchovno–vzdelávací proces na našej škole, skvalitniť vybavenie a skrášliť prostredie, v ktorom vyrastajú Vaše deti darovaním 2 % zo zaplatenej dane zo mzdy.
Zákon Vám umožňuje darovať 2 % z Vašich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je naše OZ Rodičovské združenie pri MŠ ul. Ružová v Stupave.
Vaše 2 % pre našu školu znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.
Prosíme, oslovte aj svojich priateľov a známych o darovanie 2 % zaplatenej dane zo mzdy.
Uvedené tlačivá si môžete stiahnuť z našej internetovej stránky v sekcii Organizácia – Občianske združenie.

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie. Na našom tlačive sú údaje o prijímateľovi už vyplnené.
Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo ich odovzdajte v materskej škole.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) dane v prospech 1 prijímateľa.

Právnická osoba
V daňovom priznaní v časti IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) dane v prospech 1 prijímateľa. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na riaditeľku materskej školy.

Poukázať 2 % z daní môžu nielen rodičia, ale všetci, ktorí chcú podporiť našu materskú školu.

Za Vašu podporu a priazeň Vám všetkým ďakujeme!

  Vyhlásenie + Potvrdenie o dani z príjmov za rok 2020

Obnovenie prevádzky MŠ od 16.02.2021

Vážení rodičia,

v utorok 16.02.2021 sa obnovuje prevádzka MŠ vo všetkých triedach za stanovených hygienicko-epidemiologických a prevádzkových opatrení.

Podmienky nástupu:
Výchovno-vzdelávacieho procesu sa od 16.02.2021 môžu zúčastniť len tie deti, ktorých aspoň jeden zákonný zástupca ku dňu nástupu disponuje negatívnym výsledkom testu na COVID-19, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVD-19 nie starším ako 3 mesiace. Test musí byť platný počas celého týždňa, čo dieťa navštevuje materskú školu (platnosť testu je 7 dní). Pri nástupe dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca kópiu potvrdenia neodovzdáva, ale je potrebné mať potvrdenie k nahliadnutiu pedagogickému zamestnancovi.

Zákonný zástupca odovzdá triednej učiteľke už vypísané Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov.
Pre osoby, ktoré nedisponujú platným testom s negatívnym výsledkom na COVID-19, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 3 mesiace, platí s okamžitou platnosťou zákaz vstupu do areálu materskej školy.

Žiadame Vás o dodržanie nasledovných opatrení:

 • Obmedzený vstup sprevádzajúcich osôb do priestorov MŠ na nevyhnutný čas – max. 10 min.
 • Povinná dezinfekcia pri vstupe
 • Minimalizovať zhromažďovanie osôb pred materskou školou
 • Osoba sprevádzajúca dieťa prichádza v rúšku
 • Dieťa sa odovzdá pri vstupe do triedy
 • V prípade, že dieťa neprejde ranným filtrom nebude prijaté do MŠ

Dôrazne žiadame rodičov, aby pristupovali k tejto situácii mimoriadne zodpovedne. Záleží nám na bezpečnosti a zdraví Vašich detí, Vás, ako aj personálu materskej školy, bez ktorého nie je možná prevádzka MŠ.

Prajeme Vám aj deťom úspešný nástup do MŠ.

  Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

Nástup detí od 15.02.2021

Vážení rodičia,

nakoľko sa v Covid – automate nachádzame stále v bordovej fáze, podmienkou nástupu dieťaťa do MŠ od 15.02.2021 stále platí:

 • Aspoň jeden zákonný zástupca musí disponovať negatívnym testom na COVID19 – jeho platnosť musí byť na ďalších 7 dní alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID 19 nie starším ako 3 mesiace a aktualizovaným čestným prehlásením.
 • Povinnosť pri nástupe dieťaťa preukázať sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o prekonaní ochorenia pedagogickému zamestnancovi.

Pre osoby, ktoré nedisponujú aktuálne platným negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID 19 nie starším ako 3 mesiace platí s okamžitou platnosťou zákaz vstupu do areálu MŠ.

Ďalšie informácie týkajúce sa návratu detí do materskej školy vám poskytneme na základe aktuálnych informácií.

Za pochopenie ďakujeme.

  Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti