Zápis detí do Materskej školy

Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 4. mája 2021.

PRIEBEH PRIJÍMACIEHO KONANIA DETÍ NA PREPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DO MATERSKEJ ŠKOLY

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú môže zákonný zástupca podať:

 • e-mailom: ruzovastupava@gmail.com (doručenie Vašej žiadosti Vám emailom spätne potvrdíme),
 • vhodením do poštovej schránky na budove MŠ,
 • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
 • elektronickým dokumentom, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Žiadosť musí byť podpísaná obidvomi zákonnými zástupcami. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je dostupná:
  Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ 2021/2022

Zákonné podmienky pri prijímaní detí do MŠ:

Na predprimárne vzdelávanie:

 • sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta 2021,
 • deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Povinné preprimárne vzdelávanie po dovŕšení 5. roku veku dieťaťa plní dieťa v materskej škole, v ktorej spádovej oblasti má trvalý pobyt.

Deti, ktoré navštevujú materskú školu pred dovŕšením veku, od ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné, pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní v príslušnej materskej škole.

Spádové oblasti pre MŠ Ružová v Stupave:
Bernolákova, Bočná, Čakanková, Dlhá 11 – 61, 8 – 60, Fándlyho, Hlavná 59 – 99, 52 – 94 A, Konvalinková, Kosatcová, Krátka, Krajná, Ľanová, M. Benku, Malý Háj, Marianska 33 – 71, 34 – 86, Mierová, Na aleji, Na Dieloch, Na Pekárkach, Na stráni, Na vrchnú horu, Nevädzová, Pri kríži, Púpavová, Robotnícka, Rovná, Ružová, Sadová, Sama Tomášika, Sládkovičova, Slnečná, Spojná, Stredná, Stromová, Školská, Veterná, Veternicová, Vinohradská 23 – 35, 18 – 22, Wolkerova, Zadná, Zvončeková, Železničná.

Ostatné podmienky prijímania:

Pri záujme, ktorý prekračuje kapacitné možnosti MŠ sa prednostne prijímajú deti v tomto poradí:

 • Súrodenci detí už navštevujúcich danú MŠ, ktorí dovŕšili tretí rok do 31. 08. 2021.
 • Zostupne podľa dátumu narodenia.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si zákonný zástupca dieťaťa prevezme osobne alebo poštou najneskôr do 15. 06. 2021.

Čo by malo dieťa zvládnuť pred nástupom:

 • základné hygienické návyky (vedieť sa pýtať na potrebu, vedieť sa obslúžiť pri použití WC, umývať si ruky s vyhrnutými rukávmi, nemať plienky, fľašu ani cumlík),
 • základné sebaobslužné návyky (vedieť spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní a prezúvaní s dospelým a samostatne sa čo najviac angažovať),
 • základné stravovacie návyky (vedieť samostatne jesť lyžicou a piť z pohára),
 • základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou,
 • mať kladnú predstavu o tom, čo ho čaká v novom prostredí.

V Stupave, 14. 04. 2021
Bc. Monika Snopková, riaditeľka MŠ

Prerušenie prevádzky 06.04.2021

Vážení rodičia,

so súhlasom zriaďovateľa mesta Stupava MŠ dňa 06.04.2021 prerušuje prevádzku z dôvodu obmedzených možností testovania obyvateľov mesta Stupava na ochorenie COVID–19 počas veľkonočných sviatkov.
Vzhľadom na túto skutočnosť sa zákonní zástupcovia ako aj zamestnanci materskej školy nebudú môcť preukázať aktuálnym výsledkom testovania, ktoré je nevyhnutné podľa platnej legislatívy.

Prevádzka materskej školy bude obnovená dňa 07.04.2021.

Ďakujeme za pochopenie.

Prevádzka MŠ od 22.03.2021

Vážení rodičia,

od 22. marca 2021 sa obnovuje prezenčná prevádzka MŠ pre všetky deti.

Rodič je povinný pri nástupe dieťaťa do MŠ v pondelok 22. marca 2021:

 • preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 3 mesiace alebo rodičia, ktorí sú po druhom očkovaní s následnou 14-dňovou lehotou;
 • odovzdať Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov;
 • vstupovať do areálu a budovy MŠ len s prekrytím horných dýchacích ciest;
 • dezinfikovať ruky pri vstupe do budovy;
 • v šatni a na školskom dvore sa zdržiavať len nevyhnutný čas, potrebný na prezlečenie, odovzdanie a po obede prevzatie dieťaťa;
 • dieťaťu umiestniť do skrinky rúška 2 ks (dodržiavať hygienu rúška – pravidelná výmena);
 • dodržiavať prísny zákaz nosenia akýchkoľvek hračiek, predmetov a jedla.

Pre osoby, ktoré nedisponujú negatívnym výsledkom testu na COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 3 mesiace a potvrdením o druhom očkovaní s následnou 14-dňovou lehotou, platí s okamžitou platnosťou zákaz vstupu do areálu Materskej školy.

Prosím rodičov o mimoriadne zodpovedný prístup a dodržiavanie daných pokynov v záujme ochrany zdravia detí a zamestnancov školy.

Ďakujem rodičom, ktorí sa správajú zodpovedne.

Prajem Vám aj všetkým deťom úspešný nástup do MŠ.

Sledujte pravidelne aktualizácie zverejňované na našej webovej stránke.

riaditeľka MŠ

  Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

Prevádzka MŠ od 15.03.2021

Vážení rodičia,

riaditeľstvo MŠ oznamuje rodičom, že od 15.03.2021 do 19.03.2021 po dohode so zriaďovateľom v súlade s rozhodnutím ministra školstva SR pokračuje naša MŠ v obmedzenej prevádzke. Dôvodom je chýbajúci pedagogický personál. V materskej škole bude prebiehať vyučovací proces v troch triedach (v triede Lienok, Ježkov a Sovičiek) ako v tomto týždni (8.3.2021-12.3.2021). Deti budú navštevovať MŠ podľa menných zoznamov platných od 8.3.2021, ktoré boli vytvorené na základe Vami vyplneného dotazníka. Sú stále a nemenné.

Ďakujeme za pochopenie.

Oznam o fungovaní počas tohto týždňa

Vážení rodičia,

na základe rokovania krízového štábu mesta Stupava, MŠ pokračuje počas jarných prázdnin v režime ako doposiaľ.

Aktuálne informácie o obmedzení prevádzky pre rodičov z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorým povaha práca neumožňuje home office Vám poskytneme na základe aktuálnych informácií, ktoré budú ešte aktualizované a zverejnené po prijatí „Rozhodnutia ministra školstva“.

Ďakujeme

Pomôžte nám darovaním 2 % zo zaplatenej dane zo mzdy

Vážení rodičia a priatelia MŠ Ružová,

pomôžte nám skvalitniť výchovno–vzdelávací proces na našej škole, skvalitniť vybavenie a skrášliť prostredie, v ktorom vyrastajú Vaše deti darovaním 2 % zo zaplatenej dane zo mzdy.
Zákon Vám umožňuje darovať 2 % z Vašich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je naše OZ Rodičovské združenie pri MŠ ul. Ružová v Stupave.
Vaše 2 % pre našu školu znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.
Prosíme, oslovte aj svojich priateľov a známych o darovanie 2 % zaplatenej dane zo mzdy.
Uvedené tlačivá si môžete stiahnuť z našej internetovej stránky v sekcii Organizácia – Občianske združenie.

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie. Na našom tlačive sú údaje o prijímateľovi už vyplnené.
Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo ich odovzdajte v materskej škole.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) dane v prospech 1 prijímateľa.

Právnická osoba
V daňovom priznaní v časti IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) dane v prospech 1 prijímateľa. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na riaditeľku materskej školy.

Poukázať 2 % z daní môžu nielen rodičia, ale všetci, ktorí chcú podporiť našu materskú školu.

Za Vašu podporu a priazeň Vám všetkým ďakujeme!

  Vyhlásenie + Potvrdenie o dani z príjmov za rok 2020

Obnovenie prevádzky MŠ od 16.02.2021

Vážení rodičia,

v utorok 16.02.2021 sa obnovuje prevádzka MŠ vo všetkých triedach za stanovených hygienicko-epidemiologických a prevádzkových opatrení.

Podmienky nástupu:
Výchovno-vzdelávacieho procesu sa od 16.02.2021 môžu zúčastniť len tie deti, ktorých aspoň jeden zákonný zástupca ku dňu nástupu disponuje negatívnym výsledkom testu na COVID-19, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVD-19 nie starším ako 3 mesiace. Test musí byť platný počas celého týždňa, čo dieťa navštevuje materskú školu (platnosť testu je 7 dní). Pri nástupe dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca kópiu potvrdenia neodovzdáva, ale je potrebné mať potvrdenie k nahliadnutiu pedagogickému zamestnancovi.

Zákonný zástupca odovzdá triednej učiteľke už vypísané Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov.
Pre osoby, ktoré nedisponujú platným testom s negatívnym výsledkom na COVID-19, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 3 mesiace, platí s okamžitou platnosťou zákaz vstupu do areálu materskej školy.

Žiadame Vás o dodržanie nasledovných opatrení:

 • Obmedzený vstup sprevádzajúcich osôb do priestorov MŠ na nevyhnutný čas – max. 10 min.
 • Povinná dezinfekcia pri vstupe
 • Minimalizovať zhromažďovanie osôb pred materskou školou
 • Osoba sprevádzajúca dieťa prichádza v rúšku
 • Dieťa sa odovzdá pri vstupe do triedy
 • V prípade, že dieťa neprejde ranným filtrom nebude prijaté do MŠ

Dôrazne žiadame rodičov, aby pristupovali k tejto situácii mimoriadne zodpovedne. Záleží nám na bezpečnosti a zdraví Vašich detí, Vás, ako aj personálu materskej školy, bez ktorého nie je možná prevádzka MŠ.

Prajeme Vám aj deťom úspešný nástup do MŠ.

  Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

Nástup detí od 15.02.2021

Vážení rodičia,

nakoľko sa v Covid – automate nachádzame stále v bordovej fáze, podmienkou nástupu dieťaťa do MŠ od 15.02.2021 stále platí:

 • Aspoň jeden zákonný zástupca musí disponovať negatívnym testom na COVID19 – jeho platnosť musí byť na ďalších 7 dní alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID 19 nie starším ako 3 mesiace a aktualizovaným čestným prehlásením.
 • Povinnosť pri nástupe dieťaťa preukázať sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o prekonaní ochorenia pedagogickému zamestnancovi.

Pre osoby, ktoré nedisponujú aktuálne platným negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID 19 nie starším ako 3 mesiace platí s okamžitou platnosťou zákaz vstupu do areálu MŠ.

Ďalšie informácie týkajúce sa návratu detí do materskej školy vám poskytneme na základe aktuálnych informácií.

Za pochopenie ďakujeme.

  Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

Oznam pre rodičov predškolákov z CPPPaP Malacky

Vážení rodičia predškolákov,
vzhľadom na aktuálnu situáciu je málo pravdepodobné, že tento školský rok budeme realizovať plošné orientačné vyšetrenie školskej pripravenosti detí navštevujúcich predškolský ročník.

Ak si nie ste istí, či by vaše dieťa malo v septembri nastúpiť do školy, prípadne pani učiteľky odporúčajú, aby vaše dieťa ešte navštevovalo jeden rok materskú školu, postup je nasledovný:

 • napíšte správu, že máte záujem o vyšetrenie školskej pripravenosti vášho dieťaťa na mailovú adresu nášho centra: pppmalacky@gmail.com
 • dostanete odpoveď s dotazníkom, ktorý treba vyplniť a doručiť naspäť
 • po tom, ako budeme pracovať priamo s deťmi, vás budeme kontaktovať a dohodneme si termín vyšetrenia
 • ak CPPPaP odporučí, aby vaše dieťa pokračovalo v plnení povinného predškolského vzdelávania, potrebujete aj písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
 • písomný súhlas z centra, písomný súhlas lekárky a vašu žiadosť o pokračovanie povinného predškolského vzdelávania je potrebné odovzdať materskej škole, ktorú dieťa navštevuje
 • ak nemáte záujem, aby dieťa nastúpilo v septembri do školy a zároveň ani, aby dieťa navštevovalo kmeňovú materskú školu, je potrebné požiadať vedenie materskej školy o povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa, bližšie informácie vám v tomto prípade poskytne materská škola, prípadne naše centrum
 • psychologické vyšetrenie školskej pripravenosti nie je povinné, ak máte šikovné dieťa, ktoré je pripravené na vstup do školy, nie je dôvod zaťažovať ho zbytočným vyšetrením, v septembri podľa školského zákona nastúpi do školy
 • ak si nie ste istí, odporúčame spýtať sa pani učiteľky, či je potrebné, aby vaše dieťa bolo vyšetrené

Vážení rodičia,
nakoľko od septembra 2021 môžu rodičia materskú školu požiadať aj o prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré k 31. augustu 2021 nedovŕšilo piaty rok veku (ide o deti narodené od septembra 2016 a neskôr – ktorým „zle vychádzajú roky“) a k žiadosti o prijatie takéhoto dieťaťa je rodič povinný priložiť aj súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dávame do pozornosti nasledujúce informácie.

Ak si myslíte, že je vaše dieťa natoľko šikovné, že by malo predčasne v septembri nastúpiť do predškolského ročníka, prípadne pani učiteľky odporúčajú, aby vaše dieťa nastúpilo o rok skôr do predškolského ročníka a potom možno o rok skôr do školy, postup je nasledovný:

 • napíšte správu, že máte záujem o psychologické vyšetrenie vášho dieťaťa na mailovú adresu nášho centra: pppmalacky@gmail.com
 • dostanete odpoveď s dotazníkom pre rodiča a materskú školu, jeden vyplnia rodičia a druhý požiadajú vyplniť materskú školu – oba nám treba doručiť naspäť
 • po tom, ako sa obnoví priama činnosť CPPPaP, vás budeme kontaktovať a dohodneme si termín vyšetrenia (vyšetrenie je náročné, pozostáva z dvoch častí). Odporúčame sledovať oznam o obnove činnosti CPPPaP na našej stránke na facebooku alebo na www.cpppapma.sk.
 • ak CPPPaP odporučí, aby vaše dieťa bolo prijaté na povinné predškolské vzdelávanie (to znamená, že bude dieťa nadpriemerné vo všetkých oblastiach, aby mohlo preskočiť jeden kalendárny rok), potrebujete aj písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
 • písomný súhlas z centra, písomný súhlas detského lekára a vašu žiadosť o prijatie na povinné predškolské vzdelávanie je potrebné odovzdať materskej škole, ktorú dieťa navštevuje
 • po absolvovaní povinného predškolského vzdelávania je potrebné opätovne absolvovať psychologické vyšetrenie kvôli predčasnému zaškoleniu do základnej školy (ak dieťa splní požiadavky na predčasné „zaškolenie“ do predškolského ročníka do materskej školy, neznamená to, že o rok pôjde automaticky skôr do školy)

Ak potrebujete bližšie informácie, nie ste si istí, či máte žiadať o individuálne vyšetrenie školskej pripravenosti, kontaktujte nás na mailovú adresu: pppmalacky@gmail.com

Milí rodičia, venujte oznamom maximálnu pozornosť.

Ďakujeme za spoluprácu