Rodičovské združenie

Milí rodičia,

srdečne Vás pozývame na priateľské stretnutie v školskom roku 2019/2020.
Naše prvé spoločné rodičovské združenie sa uskutoční v stredu 04.09.2019 o 17:00 v priestoroch MŠ.

Účasť aspoň jedného z rodičov nutná !

S úctou

kolektív MŠ

Pre zdravie našich detí

S tým, že dieťa bude občas choré, keď začne chodiť do škôlky, treba rátať. Kým to nepresiahne isté medze, je to v poriadku, detský organizmus si tak buduje imunitu. Možno budete prekvapení, ale na podporu detskej imunity, ochrany zdravia a zníženie chorobnosti na minimum robí MŠ Ružová, Stupava veľa. Niekoľkokrát v priebehu dňa sa upratuje a dezinfikujú sa podlahy. Postieľky sú rozmiestnené podľa predpísaných rozostupov, aby deti neboli príliš blízko seba. Dohliadame na pravidelné umývanie rúk detí, na dostatočný príjem tekutín v školskej jedálni, pitný režim v triedach a počas pobytu detí na školskom dvore prostredníctvom detských fontán napojených na pitnú vodu, strava je vyvážená a pestrá a podľa najnovších pravidiel je jej súčasťou aj čerstvé ovocie a zelenina. Nie všetkým deťom to chutí, ale snažíme sa, aby zjedli aspoň niečo. Každý deň je prevádzaný ranný filter detí, ktorý je jednoduchý, neinvazívny. K tomu treba prirátať pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu a primerané oblečenie. Dôležitou súčasťou je aj primeraná pohybová aktivita, dostatok spánku, otužovanie.
V rámci prevencie a ochrany zdravia detí v našej materskej škole MŠ zakúpila do každej triedy aktívne čističky vzduchu s ionizátorom vzduchu, ktoré sa počas odpočinku detí používajú aj v spálňach. Čistenie prebieha nehlučne, nečistoty, poletavý prach, peľ, alergény, vírusy, baktérie sú zachytené na elektrostatickom filtri.
Toto všetko sú opatrenia na podporu imunity a zníženie chorobnosti, ktoré robí naša materská škola.

Zápis do MŠ

Zápis do Materskej školy na Ružovej 7, 900 31 Stupava na školský rok 2019/2020 na predprimárne vzdelávanie

Termín podávania žiadostí: 15. apríla 2019
Miesto podávania žiadostí: riaditeľňa Materskej školy, Ružová 7, 900 31 Stupava
Čas podávania žiadostí: 13:00 – 17:00 hod.

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

Vyplnenú a lekárom potvrdenú žiadosť o prijatie do materskej školy rodič prinesie v deň zápisu do materskej školy. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Žiadosť do MŠ si môže rodič vyzdvihnúť u riaditeľky alebo u zástupkyne riaditeľky školy priamo v MŠ alebo stiahnuť priamo z tejto stránky nižšie.

Kritériá pri prijímaní detí do MŠ:

 • deti s odloženou školskou dochádzkou,
 • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • deti, ktoré dovŕšili päť rokov veku,
 • deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Ostatné podmienky prijímania:
Okrem zákonom stanovených podmienok určuje riaditeľka MŠ v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materských školách v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. ostatné podmienky prijímania detí po prerokovaní s pedagogickou radou.

Pri záujme, ktorý prekračuje kapacitu materskej školy sa prednostne prijímajú:

 • súrodenci detí už navštevujúcich danú MŠ.

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pri prijímaní detí do materskej školy sa postupuje v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 a Vyhlášky č. 308/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška 306/2008 Z. z. o materskej škole, v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z.
Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka vydá riaditeľka spravidla do 30. 06. kalendárneho roka.

Čo by malo dieťa zvládnuť pred nástupom:

 • základné hygienické návyky (vedieť sa pýtať na potrebu, vedieť sa obslúžiť pri použití WC, umývať si ruky s vyhrnutými rukávmi, nemať plienky, fľašu ani cumlík),
 • základné sebaobslužné návyky (vedieť spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní a prezúvaní s dospelým a samostatne sa čo najviac angažovať),
 • základné stravovacie návyky (vedieť samostatne jesť lyžicou a piť z pohára),
 • základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou,
 • mať kladnú predstavu o tom, čo ho čaká v novom prostredí.

V Stupave dňa 25.02.2019

Bc. Monika Snopková
riaditeľka školy

Prevezmite si Žiadosť o prijatie do MŠ
   Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ (DOCX)

Darujte nám dve percentá z dane

Vážení rodičia a priatelia Materskej školy Ružová

V tomto roku je opäť možné poskytnúť 2 % z daní fyzických a právnických osôb za kalendárny rok 2018.

Vaše 2% pomôžu správnej veci a urobia radosť

Každý rok máte možnosť pomôcť prostredníctvom 2 % z Vami odvedených daní. Mnohí ľudia v obave zo zbytočného papierovania túto možnosť nevyužívajú. Pre našu škôlku – a pre Vaše deti – je to veľká škoda.
Vaša pomoc pre nás vo forme 2 % z vašich daní Vás nestojí nič, nám ale veľmi pomôže. Prosíme vás, milí rodičia, aby ste oslovili aj svojich kolegov v práci, či rodinných príslušníkov a tým pomohli svojim deťom.

Tlačivo si môžete stiahnuť alebo Vám ho poskytnú panie učiteľky.

Ďakujeme Vám.

Materská škola na Ružovej ulici úspešná vo výtvarnej súťaži

Okresný úrad Malacky vyhlásil v septembri pre školský rok 2018/2019 VI. ročník výtvarnej súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany na tému „Veď aj ja som záchranár“. MŠ Ružová sa do tejto súťaže zapojila a s veľkou radosťou a hrdosťou gratulujeme Adriánkovi Kiripolskému, ktorý v kategórii „MŠ – maľba a kresba“ získal čestné uznanie, ktoré si 30.11.2018 prevzal na Okresnom úrade v Malackách. Ďakujem patrí aj jeho pani učiteľkám z triedy Motýlikov Mgr. Kristínke Maderovej a Aničke Baloghovej.
Bc. Monika Snopková, riaditeľka MŠ

Šarkaniáda

Každé ročné má svoje čaro. K jeseni neodmysliteľne patrí púšťanie šarkanov. Učiteľky MŠ zorganizovali pre deti a rodičov „Šarkaniádu“. Vietor nám síce veľmi nefúkal a šarkanom sa lietať nechcelo, ale deťom to nevadilo. Radosťou im žiarili očká, veselo pobehovali a neúnavne riešili, ako toho svojho dostať do povetria. Niektorým sa darilo viacej, iným menej. Každopádne púšťanie šarkanov patrilo k akcii, kedy sa aj dospelí na chvíľu stali deťmi. Po zobudení dráčika Spáčika, nájdení pokladu, náročnom behu a vynaloženom úsilí každému vyhladlo. Pre deti bol pripravený teplý čaj, sladké koláčiky. Pripravený bol aj ohník a tak sa mohla začať opekačka. Chutné špekáčiky a rôzne iné dobroty nás posilnili a spestrili nám spoločne strávené chvíle plné príjemných rozhovorov a nadväzovanie nových kamarátstiev. Deti si okrem zážitkov odniesli aj diplomy a sladké poklady.
Veríme, že tohoročná „Šarkaniádu“ sa všetkým páčila a že aj na budúci rok sa stretneme v takom hojnom počte.

Monika Snopková a kolektív MŠ.


Rodičovské združenie

Milí rodičia,

srdečne Vás pozývame na priateľské stretnutie v školskom roku 2018/2019.
Naše prvé spoločné rodičovské združenie sa uskutoční vo štvrtok 06.09.2018 o 17:00 v priestoroch MŠ.

S úctou

kolektív MŠ

Prevádzka škôlky počas prázdnin 2018

Stav Dátum
Otvorená 01.07.2017 – 31.07.2017
Zatvorená 01.08.2017 – 31.08.2017

Počas prerušenej prevádzky MŠ v mesiaci august 2018 budú k dispozícii náhradné materské školy:

 • Materská škola Janka Kráľa
 • Materská škola Marcheggská

Svoje dieťa je potrebné záväzne prihlásiť najneskôr do 10. 06. 2018 a dovtedy taktiež odovzdať napísanú žiadosť o náhradnú MŠ. V žiadosti treba uviesť názov náhradnej MŠ a termín, ktorý môže byť najviac na 2 týždne.

Záchranári Falck v našej MŠ

V našej materskej škole sme 4.5.2018 privítali posádku záchrannej zdravotnej služby Falck.

Čo bolo cieľom tejto návštevy? Chceli sme sa dozvedieť, ako poskytnúť prvú pomoc pri ošetrení poranenej hlavy, rozbitého kolena, zlomenej ruky, pri porezaní, uštipnutí hmyzom, ako zastaviť krvácanie z nosa bez toho, aby sme mali strach, ako uskutočniť resuscitáciu, ako správne zavolať záchranku.

Deti si cez zážitkové učenie, hravou formou a najmä manipuláciou s medvedíkmi nepriamo vyskúšali ako podať prvú pomoc pri resuscitácii, oživovaní.
Najskôr medvedíkom jemne potriasli a spýtali sa: „Macko, čo sa ti stalo? Dýchaš?“
Počúvali uškom, no macko nedýchal. Keď mu rozopli vestičku s telefónnym číslom 155, uvideli na mackovej hrudi červené srdiečko. Správnym položením dlaní rúk na seba srdiečko stláčali. Spoločne počítali do tridsať, následne sa dvakrát nadýchli, fúkli mackovi do úst a macko ožil. Masážou srdca a dýchaním z úst do úst medvedíkovi zachránili život.

Dopoludnie malo príjemnú atmosféru. Deti boli zaujaté činnosťami, ktoré vykonávali a zanietene počúvali výklad záchranárov. Prekvapením bolo pre každé dieťa možnosť vidieť sanitku s vybavením zvnútra a pustiť sirénu. Prvotné obavy a strach sa zmenili na radosť a úsmevy detí, ktoré boli zasa veľkou odmenou pre záchranárov. Na tento deň deti určite nezabudnú, pretože to, čo videli a mohli si vyskúšať, v ich mysliach zostane ešte dlho.

Aj takouto formou môžeme spoločne deťom vštepiť elementárne základy zodpovedného prístupu k životu a zdraviu a empatie k chorým. Prostredníctvom tohto zážitku možno raz v budúcnosti zachránia niekomu život naozaj.

Naše poďakovanie patrí milým a trpezlivým záchranárom zo záchrannej služby Falck Záchranná, a. s.

Ďakujeme aj v mene našich detí.

Bc. Monika Snopková a kolektív MŠ.