Prevádzka MŠ od 15. júna 2020

Milí rodičia,
podľa rozhodnutia ministra školstva sa opätovne menia podmienky otvorenia materskej školy. Od 15. júna sa organizácia MŠ mení nasledovne:

Zmena času prevádzky MŠ: 07:00 – 17:00

Príchod do MŠ:

 • Príchod detí do MŠ od 07:00 do 08:00
 • Budova MŠ sa bude o 08:00 zatvárať. Prosíme Vás o dodržiavanie času z dôvodu organizácie a chodu MŠ s dodržaním všetkých bezpečnostných podmienok.

Odchod z MŠ:

 • Od 15:00 do 17:00
 • posledný príchod rodičov pre dieťa je o 16:55, aby o 17:00 bola MŠ zatvorená
 • Pri odchode prosíme o dodržiavanie pravidiel ako pri príchode ráno.

Počas prevádzky MŠ je rodič povinný dodržiavať prísne hygienické nariadenia:

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk pri vstupe do šatne)
 • Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame minimalizovať na nevyhnutné minimum. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky alebo na miesto na to určené zamestnancom materskej školy
 • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy
 • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (vyhlásenie budú mať deti pripravené na skrinkách)
 • Rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Vrátenie členského z OZ

Milí rodičia,

ponúkam možnosť vrátenia členského (hračkovného) za 3 mesiace, počas ktorých bola zatvorená škôlka. Jedná sa o sumu 24,00 €. Ak máte záujem o vrátenie, zašlite e-mail na adresu ozruzovastupava@gmail.com, v ktorom uveďte meno dieťaťa a číslo bankového účtu, na ktorý vrátim preplatok.
Nechávam na zvážení každého z Vás, či požiada o vrátenie peňazí alebo ich ponechá OZ.

Zároveň prosím o trpezlivosť pri preplácaní, nakoľko pracujem na plný úväzok z domu s 3 deťmi doma 🙂 Predpokladám, že budem e-maily vybavovať 1x do týždňa.

Eva Mrázová
štatutár

Otvorenie materskej školy

Vážení rodičia,

v nadväznosti na zistenie splnenia kritérií (určených rozhodnutím ministra školstva SR) na umiestnenie Vášho dieťaťa do MŠ Ružová 7 na obdobie od 1.6. – 30.6.2020 Vás žiadam o vyplnenie prieskumu a uvedenie pravdivých informácií do 25.05.2020 do 12:00 h na e-mailovú adresu ruzovastupava@gmail.com.

Bc. Monika Snopková,
riaditeľka MŠ

   Dotazník k prieskumu záujmu pre mladšie deti (DOCX)
   Dotazník k prieskumu záujmu pre predškolákov (DOCX)
   ROZHODNUTIE Minister školstva, vedy, výskumu a športu Bratislava 22. mája 2020 Číslo 2020120331-A2110
   USMERNENIE hlavného hygienika k prevádzke škoského stravovania detí v MŠ

Rozhodnutie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v čase mimoriadnej situácie

Rozhodnutie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 (28. 4. 2020)

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu prijímania detí na predprimárne vzdelávanie nasledovne:

Riaditeľka materskej školy rozhodne do 15. júla 2020 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do príslušnej materskej školy, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie.

Zákonný zástupca dieťaťa predloží

 • a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách,
 • b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • c) rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ak ide o taký prípad, bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy.

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt.
Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude prijaté na diagnostický pobyt.

Odklad povinnej školskej dochádzky

Vážení rodičia,

ktorí máte záujem o odklad povinnej školskej dochádzky, pošlite do Centra pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie na e-mail pppmalacky@gmail.com žiadosť o vyšetrenie školskej zrelosti dieťaťa. Do žiadosti uveďte len meno a priezvisko dieťaťa, MŠ, ktorú dieťa navštevuje a telefonický kontakt na rodiča. Toho času nie je povolené vykonávať vyšetrenia, preto až po skončení karanténnych opatrení, Vám bude telefonicky alebo mailom oznámený termín vyšetrenia. Zamestnankyne CPPPaP toho času majú „Home Office“, preto sa nemusíte do CPPPaP dovolať.

Ďakujem Vám za spoluprácu a prajem všetko dobré, hlavne pevné zdravie.

riaditeľka MŠ

Vyšetrenie detí v CPPPaP

Vážení rodičia,

od 01.04.2020 Centrum pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie Malacky sídli v nových priestoroch na Záhoráckej ulici č. 51, na 1. poschodí v budove UniCredit Bank. Toho času je činnosť CPPPaP pozastavená do odvolania.

Zákonným zástupcom detí odporúčame sledovať oznamy na webovom sídle CPPPaP.

Deti, ktoré boli orientačne vyšetrené v MŠ a bolo im odporučené individuálne vyšetrenie v CPPPaP a máte záujem o odklad školskej dochádzky kontaktujte CPPPaP mailom: pppmalacky@gmail.com.

Tie deti, ktoré neboli vyšetrené, je potrebné, aby ste ich ohľadom možného odkladu kontaktovali tiež na mailovej adrese.

riaditeľka MŠ

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

Vážení rodičia,

v súlade s § 2 ods. 3 písm. b) Všeobecne záväzného naradenia Mesta Stupava č. 2/2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stupava, sa určuje výška príspevku za mesiac marec 2020 sumou 9,- € (vypočítaná alikvótna časť určeného príspevku).

Zákonným zástupcom detí, ktorí uhradili príspevok za mesiace marec a apríl, bude platba vo výške 51,- € (marec: 21,- €, apríl: 30,- €) prenesená do nasledujúceho obdobia, v ktorom sa obnoví prevádzka materskej školy. V prípade, že bude prerušená prevádzka MŠ do konca školského roka 2019/2020, zákonným zástupcom, ktorí uhradili príspevok za mesiace marec a apríl, bude platba prenesená do nasledujúceho školského roka.

Zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktoré bude od septembra predškolákom sa príspevok vráti.

riaditeľka MŠ

Priebeh prijímacieho konania detí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy

Priebeh prijímacieho konania detí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy na školský rok 2020/2021

Zákonným zástupcom podpísané žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa môžu podávať od 01.05.2020 do 15.05.2020

 • e-mailom – ruzovastupava@gmail.com,
 • osobným doručením priamo do poštovej schránky MŠ,
 • elektronickou schránkou.

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať:

 • ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
 • ak zákonní zástupcovia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Vydanie rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ:
Riaditeľka MŠ bude rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ na predprimárne vzdelávanie posielať poštou na korešpondenčnú adresu (uvádzanú v žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ) s adresátom mena a priezviska dieťaťa.
Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľka spravidla do 30.06.2020.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je dostupná na www.msruzovastupava.sk:

   Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ (DOCX)

Kritériá pri prijímaní detí do MŠ:

 • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
 • deti s odloženou školskou dochádzkou,
 • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ostatné podmienky prijímania:
V súlade s § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. sa pri záujme, ktorý prekračuje kapacitné možnosti MŠ prednostne prijímajú deti v tomto poradí:

 1. Súrodenci detí už navštevujúcich danú MŠ.
 2. Zostupne – podľa dátumu narodenia.

 Stupave 27.03.2020

Bc. Monika Snopková
riaditeľka školy