Revitalizácia areálu v MŠ Ružová

Materská škola má rozsiahly školský dvor, ktorý pozostáva z dvora pre menšie deti, z dvora pre staršie deti, dopravného ihriska a futbalového ihriska.

Školský dvor často využívame na vzdelávací proces, k názornému získavaniu poznatkov, športovým a relaxačným aktivitám. Umožňujeme deťom získavať zručnosti v starostlivosti o životné prostredie, pozorovanie, objavovanie a vnímanie prírody v rôznych ročných obdobiach a prebúdzame u nich emocionálne vnímanie prírody a dôležitosť ochrany životného prostredia.

V areáli bola potrebná revitalizácia pieskovísk, drevených a kovových herných zostáv, na ktorých čas zanechal stopy. Vďaka záujmu a aktívnej pomoci rodičov, zamestnancov a priateľov našej školy sa nám podarilo dať školský dvor do nového šatu. Pri revitalizácií školského dvora priložilo ruku k dielu najmä OZ Rodičovské združenie pri MŠ ul. Ružová v Stupave v spolupráci s materskou školou, ktorého štatutárom je Ing. Eva Mrázová a vypracovala už druhý projekt, na základe ktorého nám mestské zastupiteľstvo Stupava poskytlo dotáciu z rozpočtu mesta Stupava na rok 2020 vo výške 1000 eur na revitalizáciu školského dvora, revitalizáciu trávnika, nákup rastlín a drevín. Počas prerušenia prevádzky materskej školy v mesiaci apríl, máj vykonal školník materskej školy jarnú vertikutáciu, hnojenie, polievanie trávnika a v mesiaci máj pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci materskej školy vykonali výsadbu kvetov, kríkov, drevín do novovybudovanej 23 m skalky pri vstupe do areálu materskej školy, skalky pozdĺž chodníka a veľkých kvetináčov.

Výsledkom je upravený, zelený trávnik, vysadená zeleň, založenie a výsadba skaliek pri vchode do areálu, osadené a vysadené veľké drevené kvetináče, ošetrenie starých drevín presvetľovacím rezom, pripevnená bambusová zástena z bezpečnostných dôvodov a ochrany detí, estetické a kultúrne prostredie, ktoré spríjemňuje celkové prostredie deťom, rodičom a zamestnancom materskej školy.
Ďakujem všetkým, ktorí nezištne venovali čas a energiu našej materskej škole a podieľali sa akýmkoľvek spôsobom na zveľadení nášho školského dvora a tak prispeli k jeho postupnej premene na estetickú a príjemnú súčasť našej materskej školy.

Bc. Monika Snopková, riaditeľka MŠ

záhon

plot

Čaro jesene v Materskej škole Ružová

Po letných prázdninách naša materská škola opäť ožila smiechom malých i veľkých škôlkarov. Začal sa čas nielen výchovno-vzdelávací, ale aj čas pre doplnkové aktivity a podujatia, ktoré aj napriek opatreniam, ktoré, samozrejme, dodržiavame, pani učiteľky pre deti vymýšľajú.
V septembri sme si s deťmi pripomenuli rôznymi zaujímavými aktivitami, rozprávkami, hrami, piesňami a básničkami Svetový deň mlieka. Niektorým našim deťom mlieko spôsobuje problémy, musia ich vylúčiť zo svojho jedálnička a prísun bielkovín a vitamínov nahradiť z iného zdroja. Aj pre týchto našich škôlkarov bol tento deň plný mliečnych aktivít a tešili sa spolu s ostatnými.

V mesiaci október sme privítali jeseň, ku ktorej neodmysliteľne patria farebné dary prírody. Každoročne sa naše deti oboznamujú s týmto ročným obdobím prostredníctvom rôznych tvorivých, zážitkových aktivít a nebolo tomu inak ani tento rok. Nakoľko sa na základe opatrení nekonalo v našom meste Stupava tradičné kultúrne podujatie Dni zelá, na ktorom sa každoročne v rámci spolupráce zapája aj naša materská škola vystavovaním dyňových strašidielok, rozhodli sme sa, že si takú výstavu spravíme v spolupráci s rodičmi na dvore našej škôlky. Výstavu sme v rámci týždennej témy „Čaro jesene“ spojili s akciou pod názvom „Tekvičkový deň“. Doma rodičia spolu s deťmi vytvorili nádherné umelecké diela, ktoré boli okrasou a pýchou našej materskej školy.

Materská škola sa dňa 08.10.2020 zahalila do tajomstva kúziel, hádaniek, prekonávania športových prekážok a súťaží – cesta komínom, farebný neporiadok, chytanie tekvičiek, rozlietané netopiere, tajomný pavúk, spevu a hľadania tekvičkového pokladu. Celá škôlka spolu s deťmi a zamestnancami boli odetí do oranžova, a samozrejme, nezaostávala ani školská jedáleň, ktorá prispôsobila aj jedálny lístok k tomuto dňu.

Bolo to krásne dopoludnie s nezabudnuteľnými zážitkami pre deti. Veľké poďakovanie patrí našim rodičom, najmä šikovným mamičkám, ktoré vytvorili deťom originálne, kreatívne kostýmy, pani učiteľkám, školskej jedálni a pani upratovačkám, ktoré spríjemnili chvíľky v materskej škole deťom.

Bc. Monika Snopková, riaditeľka MŠ

Deň jablka v materskej škole

V stredu 21. októbra 2020 sme v našej materskej škole na Ružovej ulici prežili „Deň jablka“. Našim hlavným cieľom tejto akcie bolo nenásilne a hravým spôsobom podporovať u detí konzumáciu ovocia aj zeleniny, tak dôležitej pre naše zdravie.
Celý deň sa niesol v znamení „jesenného kúzlenia“, ktoré deťom pripomenulo mnohé typické znaky tohto ročného obdobia. Jedným z týchto znakov je aj dozrievanie sladučkých, šťavnatých a voňavých jabĺčok. Deti sa primerane k ich veku oboznámili s prospešnosťou jablka pre ľudské zdravie, s možnosťami jeho spracovania a konzumácie. V jednotlivých vyzdobených triedach našej materskej školy si pani učiteľky pre deti pripravili rozmanité výtvarné, pracovné, ale aj hudobno-pohybové aktivity, ktoré úzko súviseli s týmto ovocím. Dokonca vymýšľali krátke básničky, alebo rozprávky o jabĺčkach. Prostredníctvom týchto aktivít tak deti prežili veľa pekných chvíľ, zábavy aj poučenia.
K týmto našim aktivitám sa pripojili aj tety kuchárky, ktoré pre deti upiekli výborný jablkový koláč. Mamičky detí zase priniesli zopár skvelých receptov na rôzne jablkové dobroty.
Na záver tohto dňa nechýbala prezentácia množstva tvorivých a nápaditých výtvorov jabĺčka z rozmanitého materiálu, ktoré deti pripravili spolu s pani učiteľkami.

Dana Lučivjanská, zástupkyňa MŠ Ružová

Revitalizácia dopravného ihriska

Našej materskej škole sa už pred dvomi rokmi podarilo získať finančný zamestnanecký grant na realizáciu projektu „Náš kamarát zajko Dopraváčik“. Poskytovateľom finančných prostriedkov bola Nadácia ZSE, ktorá sa zamerala na podporu projektov, ktorých cieľom bolo zlepšenie kvality vyučovania.
Keď v tomto roku Nadácia ZSE opäť vyhlásila podmienky na spracovanie projektov na dopravné ihriská, neváhali sme a opäť sa naša materská škola zapojila projektom „Oddychová zóna na dopravnom ihrisku“. Zámerom projektu bolo vybudovanie oddychovej zóny pre deti, vytvorenie príjemného prostredia pre posedenie detí, skvalitnenie podmienok pri získavaní zručností detí na dopravnom ihrisku, upevňovanie poznatkov získaných v triedach pri vzdelávacích aktivitách pomocou umiestnenia obrázkov, didaktických materiálov, dopravných kvízov na magnetickú tabuľu, čo môže deťom uľahčiť lepšie upevnenie dopravných situácií s realizáciu nadobudnutých poznatkov formou zážitkového učenia.
Naše poďakovanie patrí Nadácii ZSE, ktorá podporila náš projekt, Občianskemu združeniu pri MŠ, ktoré sa vo veľkej miere podieľalo na financovaní realizácie oddychovej zóny, rodičom, ktorí nám pri realizácii projektu podali pomocnú ruku vo forme svojpomocne vykonaných prác, pedagogickým zamestnancom, ktorí sa spolupodieľali na vypracovaní a realizácii projektu.
Želáme deťom veľa radostných a šťastných chvíľ na dopravnom ihrisku, aby ich pobyt na cestách v reálnom živote bol čo najviac bezpečný.

Bc. Monika Snopková, riaditeľka materskej školy

Nadacia ZSE

Oznam pre zákonných zástupcov

Na základe Usmernenia k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 zo dňa 22.10.2020 a aktualizácie usmernenia zo dňa 27.10.2020, je postup pre rodičov ohľadom celoplošného testovania nasledovný:
Zákonný zástupca dieťaťa predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ (od 02.11.2020) Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.
Tlačivo dostanete pri nástupe dieťaťa v triede. Tlačivo je nutné podpísať hneď ráno pri nástupe a podpísať ho môže LEN zákonný zástupca.
Dôrazne žiadame rodičov, aby k celej veci pristupovali mimoriadne zodpovedne. Ak sa v rodine vyskytne niekto pozitívny a budete musieť byť v domácej karanténe, berte ohľad na ostatných a nahláste túto skutočnosť bezprostredne čo najskôr v MŠ. Rodičia s negatívnym testom budú môcť svoje deti priviezť do materskej školy.

Kontakt na riaditeľku:
0911 971 904
ruzovastupava@gmail.com

Prosíme o priebežné sledovanie webovej stránky.
Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu!

ZMENA – jesenné prázdniny

Vážení rodičia,
na základe Usmernenia k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22.10.2020 a aktualizácie usmernenia zo dňa 27.10.2020, jesenné prázdniny v materskej škole nebudú.
Materská škola bude počas jesenných školských prázdnin, tak ako aj doposiaľ, v prevádzke.

Ďakujeme

Pokyny pre zákonných zástupcov

Vážení rodičia, milé deti vitajte v našej škôlke v školskom roku 2020/2021
dňa 2. septembra 2020, t. j. v stredu.

Prevádzka MŠ: 06:30 – 17:00 h

Príchod do MŠ:

 • Príchod detí do MŠ od 06:30 do 08:00 h.
 • Budova MŠ sa bude o 08:00 zatvárať. Prosíme Vás o dodržiavanie času z dôvodu organizácie a chodu MŠ s dodržaním všetkých bezpečnostných podmienok.

Odchod z MŠ:
Sprístupnenie budovy rodičom:

 • Od 12:00 do 12:30 h.
 • Od 15:00 do 17:00 h., posledný príchod rodičov pre dieťa je o 16:55, aby o 17:00 bola MŠ zatvorená.
 • Pri odchode prosíme o dodržiavanie pravidiel ako pri príchode ráno.

Na nástenke v hlavnej budove na prízemí a v šatniach budú dostupné zoznamy detí, do ktorej triedy sú zaradené.
Deti sú do jednotlivých tried rozdelené podľa veku, kapacity jednotlivých tried, tiež na základe úrovne osobnostného rozvoja dieťaťa v súlade s legislatívou, preto vopred ďakujeme, že akceptujete zaradenie detí do tried a nežiadate o zmeny.

Zákonný zástupca nových detí odovzdá pedagogickému zamestnancovi vyplnené tlačivá, ktoré dostal pri prevzatí rozhodnutia o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie ak ich ešte neodovzdal.

Pokyny pre zákonných zástupcov vydané v súlade s pokynmi o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania materských škôl pre školský rok 2020/2021

Organizácia pri preberaní a odovzdávaní detí od rodičov/rodičom.

Príchod do materskej školy:

 • Dieťa sprevádza do materskej školy len jeden zákonný zástupca, prípadne ním splnomocnená osoba.
 • Rodič privádza dieťa do materskej školy s prekrytím horných dýchacích ciest – ďalej len „rúško“ (rodič i dieťa).
 • Vo vstupnej chodbe si vydezinfikuje ruky rodič i dieťa.
 • Dieťaťu bude následne odmeraná teplota zamestnancom materskej školy.
 • Rodič odvedie dieťa do šatne, kde si dieťa odloží do skrinky rúško, prezuje sa, vyzlečie a ide svojej triedy.
 • Po príchode do triedy si dieťa ide umyť ruky.
 • Rodič pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ odovzdá Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Ak rodič označí v tlačive čo i len jeden z uvedených príznakov, dieťa nebude prijaté do materskej školy.
 • Čas rodiča v budove materskej školy nesmie prekročiť 10 minút.
 • Ak rodičia budú musieť čakať na vstupný filter, musia dodržiavať odstupy.
 • Rodičia sa v priestoroch materskej školy pohybujú vždy v rúšku.

Odchod z materskej školy:

 • Dieťa preberá z materskej školy len jeden zákonný zástupca.
 • Rodič pri vstupe do areálu materskej školy musí mať rúško.
 • Rodič si dieťa prevezme zo školského dvora od pedagogického zamestnanca v čo najkratšom čase.
 • V prípade viacerých rodičov preberajúcich deti z jednej triedy, dodržiavajú odstupy.
 • V prípade nepriaznivého počasia si rodičia preberajú dieťa z triedy, pričom dodržiavajú hygienické opatrenia ako pri príchode ráno (rúško, dezinfekcia rúk, časové obmedzenie).

Žiadame rodičov dodržiavanie zásady R-O-R (rúško, odstup, ruky – dezinfekcia je pri vstupe).

Zákonný zástupca

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky materskej školy na obdobie školského roka 2020/2021.
 • Odovzdáva dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
 • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Dané tlačivá Vám budú k dispozícií aj v MŠ, avšak odporúčame Vám priniesť už vypísané, aby ste sa nezdržiavali v priestoroch budovy.
 • Rešpektuje zákaz nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, musí si bezodkladne nasadiť rúško a bude umiestnené do samostatnej miestnosti, bezodkladne personál materskej školy bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí si dieťa vyzdvihnú.

Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený výtok z nosa – nádcha, bolesť uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty na koži) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy. Dochádzka do MŠ je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.

Prosím Vás, buďme k sebe ohľaduplní, disciplinovaní a navzájom sa rešpektujme.

Ďakujem Vám za spoluprácu a pevne verím, že v zdraví to spolu zvládneme.

Teší sa na Vás celý kolektív MŠ.

Bc. Monika Snopková, riaditeľka MŠ

  Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa predzačiatkom školského roka 2020-2021
  Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa

Pre zdravie našich detí

S tým, že dieťa bude občas choré, keď začne chodiť do škôlky, treba rátať. Kým to nepresiahne isté medze, je to v poriadku, detský organizmus si tak buduje imunitu. Možno budete prekvapení, ale na podporu detskej imunity, ochrany zdravia a zníženie chorobnosti na minimum robí MŠ Ružová, Stupava veľa. Niekoľkokrát v priebehu dňa sa upratuje a dezinfikujú sa podlahy. Postieľky sú rozmiestnené podľa predpísaných rozostupov, aby deti neboli príliš blízko seba. Dohliadame na pravidelné umývanie rúk detí, na dostatočný príjem tekutín v školskej jedálni, pitný režim v triedach a počas pobytu detí na školskom dvore prostredníctvom detských fontán napojených na pitnú vodu, strava je vyvážená a pestrá a podľa najnovších pravidiel je jej súčasťou aj čerstvé ovocie a zelenina. Nie všetkým deťom to chutí, ale snažíme sa, aby zjedli aspoň niečo. Každý deň je prevádzaný ranný filter detí, ktorý je jednoduchý, neinvazívny. K tomu treba prirátať pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu a primerané oblečenie. Dôležitou súčasťou je aj primeraná pohybová aktivita, dostatok spánku, otužovanie.
V rámci prevencie a ochrany zdravia detí v našej materskej škole MŠ zakúpila do každej triedy aktívne čističky vzduchu s ionizátorom vzduchu, ktoré sa počas odpočinku detí používajú aj v spálňach. Čistenie prebieha nehlučne, nečistoty, poletavý prach, peľ, alergény, vírusy, baktérie sú zachytené na elektrostatickom filtri.
Toto všetko sú opatrenia na podporu imunity a zníženie chorobnosti, ktoré robí naša materská škola.

Materská škola na Ružovej ulici úspešná vo výtvarnej súťaži

Okresný úrad Malacky vyhlásil v septembri pre školský rok 2018/2019 VI. ročník výtvarnej súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany na tému „Veď aj ja som záchranár“. MŠ Ružová sa do tejto súťaže zapojila a s veľkou radosťou a hrdosťou gratulujeme Adriánkovi Kiripolskému, ktorý v kategórii „MŠ – maľba a kresba“ získal čestné uznanie, ktoré si 30.11.2018 prevzal na Okresnom úrade v Malackách. Ďakujem patrí aj jeho pani učiteľkám z triedy Motýlikov Mgr. Kristínke Maderovej a Aničke Baloghovej.
Bc. Monika Snopková, riaditeľka MŠ